ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕЙСБУК ИГРА „ЕЛА В ПАМПОРОВО И СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР ЗА БЕЗПЛАТНО ГОРИВО ОТ ОМV!

 

Настоящите общи условия ("Общи/те условия") имат за цел да уредят начина за провеждане и участие в промоционалната кампания "Ела в Пампорово и спечели ваучер за безплатно гориво от ОМV! ("Кампанията").

1. Кампанията се организира от Пампорово АД , със седалище и адрес на управление: к.к. Пампорово, Хотел „Орловец“ и адрес за кореспонденция: к.к. Пампорово, Хотел „Орловец“, ЕИК 830166943, ИН по ЗДДС BG830166943, представлявано от Мариян Беляков, в качеството си на Управител,  ("Пампорово АД" или "Организаторът").

2. Кампанията не е обвързана с покупка.

3. Кампанията ще се проведе в периода от 13 март 2018 до 22 март 2018, 11.00ч.., като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на www.pamporovo.me

4. В Кампанията може да участва всяко физическо лице, което: (a) е навършило 18 г. (б) има Facebook профил ("Участник" или "Участници").

5. Служители на Пампорово АД, членовете на техните семейства, както и други лица, свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в Кампанията. Юридически лица също нямат право да участват в Кампанията.

6. Организаторът публикува на своята страница във Facebook https://www.facebook.com/pamporovo.me/  изображение, с анонс към него. За да участва в Кампанията, Участникът трябва да коментирал със снимка, отговаряща на правилата на Кампанията (Потърси специалната рамка за снимки в ски зоната, снимай се и качи снимката тук, като коментар с хаштаг  #Pamporovo2018. На 22 март 15-те снимки, събрали най-много харесвания (likes) ще спечелят 15 ВАУЧЕРА на стойност 120лв. за безплатно гориво oт ОМV! ). Коментарът се дава под формата на изображение с релевантно съдържание и хаштаг. Участниците, които са коментирали според условията, но са използвали в коментара обидни думи или по друг начин са нарушили добрия тон, ще бъдат дисквалифицирани от участие. Всеки Участник може да участва само с един коментар. В случай, че Участник е дал повече от един коментар, Организаторът има право да го дисквалифицира.

7. Наградите в Кампанията са петнадесет и всяка от тях представлява ваучер за гориво. Срещу ваучера, на всеки от Участниците,Пампорово АД следва да се осигури услугата, с валидност до края на ски сезон 2018 г. (15.04.2018 г.). Ваучерите не могат да бъдат заменени за паричната им стойност. Един Участник има право само на една награда.

8. Печелившите Участници са 15-те изображения, отговарящи на условията, събрали най-много харесвания към 22 март, 2018, 11:00ч. Крайния брой „харесвания“/likes се определя посредством заснемане/screenshot към посочената дата и час. Увуличени или намаляли „харесвания“ след тази дата не се отчитат.

9. Печелившите Участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Пампорово АД: https://www.facebook.com/pamporovo.me/ като всеки един от участниците следва да следи дали е спечелил/а. Организаторът няма задължение да се свързва с печелившите участници. Заедно с обвяването на печелившите Участници, Организаторът ще обяви и данните за контакт, които печелившите Участници следва да му изпратят в лично съобщение чрез страницата на Организатора във Фейсбук, за да получат наградата. 

10. В случай, че в рамките на 10 дни от обявяването на резултатите от томболата по т. 8 печелившия Участник не изпрати на Организатора посочените от него данни за контакт в лично съобщение на, печелившият Участник губи право на наградата. Организаторът на Кампанията си запазва правото да обяви допълнително резервен участник, като публикува името му съгласно условията на т.9 по-горе.

11. Предоставянето от страна на печелившите Участници на техните собствени лични данни (име и фамилия, телефон, Facebook профил, и/или друга евентуално необходима информация с цел осъществяване на условията по Кампанията), както това е посочено в т.9 за целите на настоящата Кампания e необходима предпоставка за предоставяне на спечелената награда. Целите на събирането на личните данни на участниците в играта са предоставяне на спечелени награди. Организаторът не носи отговорност, ако личните данни, предоставени от Участника са грешни и/или неточни, непълни или не са актуални и с това се възпрепятства получаването на наградата в тази Кампания.

12. За да получи наградата, спечелилият Участник следва да се свърже с Организатора и да уточни начина, по който ще я получи (лично, на адрес, посочен от Организатора или по куриер).

13. С участието си в Кампанията всеки Участник декларира, че е съгласен предоставените от него/нея лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Организатора за целите, посочени в точка 11.

14. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в Кампанията се счита за нарушение на Общите условия. Организаторът на Кампанията си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават Общите условия по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от Кампанията. В тези случаи решението на Организатора е окончателно.

15. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, ако печеливш Участник не получи награда, поради причини, които се дължат на Участника.

16. Организаторът на Кампанията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, поради изтичането на периода на Кампанията или по други подобни поводи.

17. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия на Кампанията няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия на Кампанията и провеждането на Кампанията се прилага действащото законодателство на Република България.

18. Организаторът си запазва правото да промени настоящите Общи условия. При промяна, новите Общи условия ще бъдат публикувани на www.pamporovo.me

19. В случай на злоупотреби и системни нарушения на Общите условия, както и при промяна в маркетинговата на Организатора, Организаторът си запазва правото да прекрати Кампанията, като това ще бъде обявено на https://www.facebook.com/pamporovo.me/

20. Организаторът на Кампанията се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

21. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците. Личните данни на Участниците в Кампанията се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Кампанията.

22. Като се съгласяват с тези Общи условия, участниците дават и своето съгласие имената им да бъдат обявени по начина, посочен в точка 9 по-горе за целите на Кампанията.

23. За допълнителни въпроси във връзка с тази Кампания може да се свържете с Организатора на тел. 0700 17 702

24. С участието си в настоящата Кампания участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.