І. ОБХВАТ

1.1. Настоящите общи условия се отнасят до предоставянето на услуги от страна на „Пампорово” АД в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) по продажба на билети и лифт карти за въжената линия, превозваща пътници и портативния ски влек, разположен около горна станция на ПВЛ Мечи чал, по самото превозване с въжената линия и влека, уреждането на спорове, възникнали във връзка с тези услуги, по определяне на правилата за ползване от туристите на услугите и съоръженията в ски зоната/ ски пистата и въжената линия/, както и правилата за контрол върху спазването на установения в ски зоната обществен ред.

1.2. Ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) обхваща: ски писта „Мечи чал“ (червена), с дължина 2,930 км и пътническа въжена линия за превоз на хора - четириседалков лифт ”Мечи чал”, прилежащите към въжената линия сгради – лифт станции и други обслужващи помещения, в т.ч. каси, предназначени за продажба на билети и карти, портативен ски влек, пътищата и маршрутите, представляващи връзка между ски пистата и участъците за придвижване на туристите.

1.3. Настоящите общи условия не се отнасят до предоставянето на услуги и ползването на ски писти и обслужващи ги съоръжения, разположени извън ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) по т.1.2., до ползването на необозначени като ски писти места в ски зоната, както и до услугите, предлагани в находящите се в ски зоната търговски зони и места за настаняване и/или за хранене.

1.4. Настоящите общи условия не се отнасят до предоставяните от страна на „Пампорово” АД услуги "Ски училище и ски оборудване под наем", за които са приложими отделни "Общи условия на „Пампорово” АД за предоставяне на услуга ски-училище и ски оборудване под наем.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Ски пистата „Мечи чал” в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) е общодостъпна, обезопасена, информационно обезпечена, ясно обозначена с цвят, съответстващ на степента й на трудност. Поддръжката на територията на ски зоната на град Чепеларе ( Мечи чал) по т.1.2., по смисъла на чл.156 от Закона за туризма се извършва с необходимото оборудване, от квалифициран персонал на „Пампорово” АД, в качеството му на лице по чл.157, ал.1 от Закона за туризма, съобразена е с нормите за безопасност, конкретните метеорологични условия и характера на терена и е в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

2.2. Пътническата въжена линия „Мечи чал”, находяща се в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), е изградена и функционира в съответствие с приложимите законови разпоредби в Република България и съгласно Удостоверение № ПД116 / 04.09.2008 год. на ДАМТН се обслужва от квалифициран персонал на „Пампорово” АД, в качеството му на лице по чл.157, ал.1 от Закона за туризма, отговаря на условията за безопасност и се контролира от съответните държавни органи.

2.3. Съоръженията и ски пистата в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), наименованието им, степента им на трудност и тяхната достъпност са указани на информационно табло при долна станция на ски лифта. На таблото е посочено и обичайното работно време на съоръженията, последната контролна обиколка на ски патрула, обичайното време за обработка и поддръжка на пистата с механични превозни средства или други помощни средства, часа, до който се допуска качването на последния турист на пътническата въжена линия.

2.4. Работното време на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) е в съответствие с работното време на обслужващата ски пистата въжена линия и е съобразено с конкретните метеорологични условия и лавинна опасност.

2.5. Ски пистата в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) се затваря ежедневно, след приключване на работното време и след последната контролна обиколка на ски патрула.

2.6. Ръководството на „Пампорово” АД има право по своя преценка, с оглед сигурността и безопасността на туристите, при ситуация, която поставя в опасност техния живот или здраве, при лавинна опасност, при неблагоприятни снежни/климатични условия, при необходимост от техническо обслужване на въжената линия и/или обработка на ски пистата, както и с цел обезпечаване на работата на спасителна служба, да затваря временно ски пистата или отделни участъци от нея (частта от междинна до долна станция).

2.7. Ръководството на „Пампорово” АД  има право да затваря временно ски пистата и пътническата въжена линия в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), във връзка с провеждане на спортни състезания, тренировки и други мероприятия.

2.8. Персоналът, обслужващ ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) има правото по своя преценка, в случай на необходимост и по съображения за безопасност, да извършва дейности по обработка на пистата през работното време, при спазване на правилата за звукова и светлинна сигнализация, видимо обезопасяване на мястото на обработката и възможно най-бързо освобождаване на пистата от туристи.

2.9. Всички указания и ограничения, свързани с ползване на ски писта „Мечи чал“ и пътническата въжена линия „Мечи чал” в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) се обявяват на публично място – на информационно табло, разположено при начална станция на лифта. Потенциално опасните места на ски пистата (стеснени участъци в гориста местност, участъци, в които съществува опасност от излизане извън пистата, участъци, в които се забранява пресичане на пистата и други подобни), се обозначават със съответните указателни знаци, поставени на видно място на пистата, преди опасния участък. На информационното табло се поставя легенда на използваните на пистата знаци, както и информация за близките медицински пунктове и планински спасителни служби, телефонни номера за връзка при спешни случаи и злополуки.

2.10. На територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) е осигурено извършването на спасителни дейности от страна на Планинската спасителна служба при БЧК.

2.11. Преди да започне да използва услугите, предоставяни от „Пампорово” АД в в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), всеки потребител на услуги (а в случай, че е малолетен или непълнолетен – неговите родители или придружители) е длъжен да се запознае с настоящите общи условия и правила за ползване и да се съобразява безусловно с техните разпоредби. Той е длъжен да се съобразява с поставените на ски пистите и лифтовите съоръжения (стълбове и площадки за слизане и качване) знаци и указателни табели, да спазва указанията и ограниченията, обявени публично на информационното табло, разположено на долна станция на лифта, както и с инструкциите, давани от персонала, обслужващ ски зоната и ски патрула, относно правилното използване на ски пистата и въжената линия, с цел ограничаване риска от инциденти и избягване на прекъсване на работата на съоръженията в ски зоната.

2.12. Потребителите, ползващи услуги, предоставяни от „Пампорово” АД (а в случай, че са малолетни или непълнолетни – техните родители или придружители) носят лична отговорност и на свой риск ползват пътническата въжена линия и карат ски/сноуборд в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал). Преди да започне да използва услугите, предоставяни в ски зоната, всеки потребител е длъжен да прецени своето психическо и физическо състояние в момента, конкретните снежни/климатични условия, дали е в състояние и притежава ли нужното ниво умения за извършване на съответните действия – каране на ски/сноуборд по ски писта Мечи чал в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) и/или използване на прилежащия към нея ски лифт, както и да направи задължителна преценка за готовността си да поеме рисковете, свързани с упражняването на снежни спортове и ползването на пътническата въжена линия. Последиците от липсата на преценка или от неправилна преценка са за сметка на лицето, което не я е направило или я е направило неправилно.

2.13. Потребителите, ползващи услуги в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) (а в случай, че са малолетни или непълнолетни – техните родители или придружители) носят лична отговорност за състоянието на екипировката си и за правилната настройка на ски/сноуборд автоматите и са длъжни да поддържат екипировката си в изправност.

2.14. „Пампорово” АД не носи отговорност, не изплаща обезщетения и компенсации от какъвто и да било вид (имуществени и неимуществени) при получени травми и/или при смърт, вследствие злополуки с туристи в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), които са в резултат от тяхно поведение и несъобразяване със състоянието и възможностите им, с конкретните снежни/климатични условия, с поставените на ски писта „Мечи чал” знаци и указателни табели, с указанията и ограниченията, обявени публично на информационното табло в ски зоната, както и с инструкциите, давани от персонала, обслужващ ски зоната и ски патрула.

2.15. При настъпване на злополука с туристи (получени травми, водещи до трайна или временна нетрудоспособност или смърт) на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), пострадалото лице (ако е в състояние) и/или лицето, установило настъпила  злополука/ свидетел на настъпила злополука, както и  представителят на ПСС при БЧК са длъжни да информират незабавно ски патрула за инцидента, на тел.0884589283, с цел предприемане на действията по т.6.3.5, т. 6.3.6 и т.6.3.7 от настоящите Общи условия.

2.16. „Пампорово” АД обръща внимание, че не носи отговорност, не изплаща обезщетения и компенсации от какъвто и да било вид (имуществени и неимуществени) при злополуки с туристи в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) (получени травми водещи до трайна или временна нетрудоспособност или при смърт), които не са вписани в дневника на ПСС при БЧК и/или в дневника по т.6.3.6 от настоящите Общи условия на датата на тяхното настъпване.

2.17. „Пампорово” АД не носи отговорност и няма задължение да сключва за своя сметка и да предоставя на туристите, ползващи услуги в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) застраховка, осигуряваща обезщетение в случай на злополука, в това число за смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност, медицински разноски и разходи за репатриране на туриста, вследствие злополука и др. Всеки турист може по свое желание и усмотрение да сключи индивидуална застраховка с такова застрахователно покритие.

ІІІ. ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ЗОНАТА НА ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ (МЕЧИ ЧАЛ)

3.1. Работното време на ски писта „Мечи чал“, обслужващата я пътническа въжена линия - четириседалков лифт „Мечи чал” с междинна станция, както и касите за продажба на билети и лифт карти в  ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), е от 8:30 часа до 16:30 часа, без почивен ден, освен в случаите, налагащи затварянето им, определени в настоящите общи условия и/или предвидени в разпоредбите на действащото законодателство.

3.2. В рамките на работното време на съоръженията, ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) е достъпна за всеки желаещ да практикува снежни спортове (ски, сноуборд) или да бъде обучаван от правоспособни ски учители.

3.3. Не се разрешава карането на ски или сноуборд по ски писта „Мечи чал“ извън обявеното работно време.

3.4. Не се разрешава използването на въжената линия и/или карането на ски/сноуборд в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) от лица във видимо нетрезво състояние и/или под въздействието на други упойващи и/или наркотични вещества.

3.5. На територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) не се разрешава карането по ски писта „Мечи чал“ на велосипеди (mountain bikes).

3.6. На територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) не е разрешено ползването на ски писта „Мечи чал“ от пешеходци, шейни, както и за излитане и кацане на делтапланери и парапланери от необособени за целта места.

3.7. На територията на ски писта „Мечи чал“ не се допуска и/или се предотвратява движението на превозни средства или други средства, които не са ски или сноуборд, включително след затваряне на пистата и след приключване на експлоатацията й, с изключение на такива, които се използват от „Пампорово” АД, в качеството му на лице по чл.157, ал.1 от Закона за туризма, за обработка на пистата, за осигуряването реда и безопасността по пистата или в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи за извършване на дейностите, определени в чл.2, ал.7 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в република България (обн. ДВ, бр.9 от 03.02.2015 г., в сила от 1.10.2015 г.), при наличие на необходимата сигнализация, съгласно чл. 2 ал.6 т.1- т.4 вкл. и чл. 12 от същата Наредба.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА БИЛЕТИ И ЛИФТ КАРТИ ЗА ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ В СКИ ЗОНАТА НА ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ (МЕЧИ ЧАЛ). ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ШАТЪЛ БУСОВЕ.

4.1. Всички видове билети и лифт карти за ползване на пътническата въжена  линия в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) се издават и продават само и единствено от „Пампорово” АД. Лифт картите са собственост на издателя – „Пампорово” АД, като със заплащане на цената за съответната лифт карта, тя дава право на ползване на съответните пътнически въжени линии, за срока, за който е издадена. „Пампорово” АД издава и продава лифт карти за ползване на пътническата въжена линия в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) както следва:

4.1.1. Лифт карти, които дават право на ползване единствено  на пътническа въжена линия „Мечи чал” и на портативен ски влек, собственост на „Пампорово” АД, разположен около горна станция на ПВЛ „Мечи чал” в ски зоната на гр. Чепеларе (Мечи чал) се продават на касите на долна лифтова станция на ПВЛ „Мечи чал“

4.1.2. Лифт карти, които дават право на ползване на ски съоръженията (лифтове и влекове) в ски зоната на курортен комплекс Пампорово и на ски съоръженията (лифт „Мечи чал” и портативен ски влек) в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) се продават на касите на началните станции на лифтовете в ски зоната на курортен комплекс Пампорово, от Информационния център на „Пампорово“ АД в хотел „Перелик” в к.к. Пампорово, както и на касите на долна лифтова станция на ПВЛ „Мечи чал“

4.2. Цените на различните видове билети и лифт карти са в български лева и са обявени от „Пампорово” АД в Ценоразпис на цените на билетите и картите.

4.2.1. Цените на различните видове билети и лифт карти, които дават право на ползване единствено на пътническата въжена линия „Мечи чал” и портативен ски влек, разположен около горна станция на лифта) в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) са обявени в Ценоразпис на цените на билетите и картите за ски зона „Мечи чал“. Ценоразписът е поставен на видно място на касите на дружеството до долна лифтова станция на ПВЛ „Мечи чал” в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) и е качен в официалната интернет страница на „Пампорово” АД – www.pamporovo.me..

4.2.2. Цените на лифт картите (за един и повече дни), които дават право на ползване на ски съоръженията (лифтове и влекове) в ски зоната на курортен комплекс Пампорово, както и на ползване на ски съоръженията (лифт „Мечи чал” и портативен ски влек) в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) са обявени в Ценоразпис на цените на билетите и картите за ски зона „Пампорово“. Ценоразписът е поставен на видно място на касите на дружеството на началните станции на лифтовете в ски зоната на курортен комплекс Пампорово, в Информационния център на „Пампорово“ АД в хотел „Перелик” в курортен комплекс Пампорово, както и на касите на долна лифтова станция на ПВЛ „Мечи чал” в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), и е качен в официалната  интернет страница  на „Пампорово” АД – www.pamporovo.me.

4.3. Работното време на касите на „Пампорово“ АД за продажба на лифт карти и билети е от 08:30 до 16:30 часа, без почивен ден.

4.4. „Пампорово” АД издава и продава следните видове билети и лифт карти за ползване на съоръженията (пътническата въжена линия „Мечи чал“ и портативен ски влек) в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал)

4.4.1. Билети за ползване на съоръженията в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал):

а) Единичен Билет – той е двупосочен и важи за единично преминаване и качване на междинна станция или на горна станция на ПВЛ „Мечи чал”

б) Билет за портативен ски влек, собственост на „Пампорово” АД, разположен около горна лифтова станция на ПВЛ „Мечи чал”

4.4.2. Лифт карти за ползване единствено на ски съоръженията (пътническата въжена линия „Мечи чал“ и портативен ски влек) в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал):

а) Полудневна лифт карта, даваща възможност за ползване на всички действащи въжени линии в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) за 3 часа и 45 минути сутрин – от 8:45 ч. до 12:30 ч. или 4 часа следобяд - от 12:30 ч. до 16:30 ч.

б) Еднодневна лифт карта, даваща възможност за ползване на всички действащи въжени линии в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) за 7 часа и 45 минути – от 8:45ч. до 16:30 ч.

г) Двудневна, тридневна, четиридневна, петдневна, шестдневна, седемдневна, осемдневна и деветдневна лифт карти, даващи възможност за ползване на всички действащи въжени линии в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) от 8:45 ч. на датата на закупуването на съответната карта до 16.30 ч. на датата на изтичане на нейната валидност.

д) семейни лифт карти, предназначени за ползване от семейства (двама възрастни и едно дете; двама възрастни и две деца или двама възрастни и три деца) с групова цена за три, четири, пет, шест, седем, осем или девет дни. При закупуване на подобен род карти се издават отделни пластики (лифт карти) на всеки член от семейството, съдържащи име и фамилия и снимка на всяко от лицата в семейството. Семейните лифт карти дават възможност за достъп до ски лифта „Мечи чал“ в ски зоната на гр. Чепеларе.

е) Сезонна карта за стопанска дейност, даваща възможност за ползване на плацовете и пистите в ски зоната на к.к. Пампорово и на писта „Мечи чал” в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) за преподаване на ски или сноуборд уроци, както и ползването на всички съоръжения за придвижване – лифтове и влекове, от правоспособни ски учители, наети на трудов договор от ски училища

4.4.3. Лифт карти за ползване на ски съоръженията (лифтове и влекове) в ски зоната на курортен комплекс Пампорово, даващи право  за ползване и на ски съоръженията (лифт „Мечи чал” и портативен ски влек) в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) се издават и продават от „Пампорово” АД,  в съответствие с разпоредбите, предвидени в Общите условия за предоставяне на услуги и правила за ползване на ски писти и въжени линии на територията на ски зоната в курортен комплекс Пампорово

4.5. В цената на всеки закупен билет/лифт карта/поименна идентификационна карта са включени следните застраховки:

4.5.1. Застраховка “Злополука и помощ при нещастен случай в планината”, която осигурява следното покритие:

а) За смърт вследствие на злополука 1 000 /хиляда/ лева за всеки застрахован.

б) За разходи за издирване, спасяване и репатриране на застрахования вследствие на злополука - до 1000 /хиляда/ лева за всеки застрахован, като стойността на оказаната помощ се определя съгласно Списъци за видовете и цените на оказана помощ на Български червен кръст.

*ЗАБЕЛЕЖКИ: 

1. По условията на Застраховка “Злополука и помощ при нещастен случай в планината”, лицата до 7 ненавършени години ще се считат за застраховани, само ако при закупуване на карта от придружаващо ги лице за тях има платена допълнителна такса в размер на 2.00 лв. за издаване на допълнителен превозен документ, съдържащ имената на детето Валидността на застраховката за детето по допълнителния превозен документ е със срока на валидността на лифт картата на придружаващото го лице. Ако настъпи застрахователно събитие и на дете до 7 години няма издаден допълнителен превозен документ същото не се счита за застраховано.

2.Застраховка “Злополука и помощ при нещастен случай в планината” не важи в случаите, когато застрахованият участва като състезател по време на официално обявено състезание;

3. Застраховка “Злополука и помощ при нещастен случай в планината” важи и на територията на „снежните паркове”, представляващи обособени зони за практикуване на ски и сноуборд свободен стил, и не важи когато злополуката настъпи извън обозначените писти.

4.5.2. Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт“, която осигурява покритие за смърт и трайна загуба на трудоспособност с лимит до 50 000 лева за едно лице, като важи за настъпили злополуки по време на ползването на пътническите въжени линии в ски зоната на територията на курортен комплекс Пампорово или в ски зоната на територията на град Чепеларе/ Мечи чал,както и по време на превоз с ски шатъл бусове между двете ски зони, съгласно чл. 472, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.

*ЗАБЕЛЕЖКА:

Децата до 7 ненавършени години се считат за застраховани за задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт“, въпреки че за тях не са закупени карти или билети. Те се ползват от застраховките на придружаващите ги лица.

4.5.3. По силата на настоящите общи условия, всяко лице, закупило карта или билет/на което е издадена поименна идентификационна карта от „Пампорово“ АД, за ползването на ски съоръженията в ски зоната на курортен комплекс Пампорово, като и на въжена линия „Мечи чал” в ски зоната на гр. Чепеларе, в момента на закупуването/издаването на лифт картата, се счита, че е приело и е дало съгласието си да бъде застраховано при условията на застраховка “Злополука и помощ при нещастен случай в планината” и на задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт“ на ЗАД "Булстрад ВИГ", определени в предходните точки – т.4.5.1  и т 4.5.2 от настоящите общи условия, както и че се е запознало и е приело Общите условия на цитираната застраховка, които са поставени на интернет страницата на дружеството www.pamporovo.me, както и на всички каси на лифтовете за продажба на билети и карти за съоръженията и на информационните табла, съгласно закона за туризма и Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите, приета с ПМС №13/26.01.2015 г.

4.6. Лифт картите издавани от „Пампорово“ АД са персонални. Те се  издават и продават само на касите, разположени при началните станции на лифтовете, обслужващи пистите в ски зоната на територията на курортен комплекс Пампорово, в Информационния център в хотел „Перелик”, както и на касата на долна станция на лифт „Мечи чал”, обслужващ ски зоната на територията на град Чепеларе (Мечи чал). Картите с валидност над 1 ден са поименни и задължително съдържат име и фамилия и/или снимка на ползвателя.

4.7. Сезонна карта за стопанска дейност, се издава и продава на ски училища само след подаване на молба в офиса на Изпълнителния директор на „Пампорово“ АД, а формалното издаване на картите на отделните ски учители от ски училището става на касите при начална станция Студенец и в Информационния център в хотел „Перелик”, курортен комплекс Пампорово, при условия, определени в  подписан „Договор за продажба и ползване на сезонна карта за стопанска дейност”, между „Пампорово” АД и ски училището, в което ски учителите са наети на трудов договор.

4.8. При закупуване на лифт карти, валидирани на многократен електронен носител с възможност на връщане, се заплаща депозит за същия в размер, определен в Ценоразписа, който се възстановява на ползвателя в момента на връщането на картата на касите, разположени при началните станции на лифтовете, обслужващи пистите в ски зона Пампорово, в Информационния център в хотел „Перелик” както и на касата на долна станция на лифт „Мечи чал”, обслужващ ски зоната на територията на град Чепеларе. „Пампорово” АД не възстановява платени депозити при загубване, кражба, унищожаване на лифт карта(и) или съответния финансов документ (касова бележка), удостоверяващ и съпровождащ подлежащите на това електронни носители.

4.9. Ползването на пътническа въжена линия „Мечи чал”, в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) от деца ненавършили 7 години е безплатно и се допуска само с пълнолетен придружител, който носи отговорност за безопасността им при транспортиране и се ползват от задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт“ на пълнолетния му придружител при транспортирането с лифтовото съоръжение.

4.10. Лифт карти за деца, навършили 7 години, но ненавършили 12 години, се продават на каса по цена за деца, определена в Ценоразписите. За издаване на карта за дете над 10-годишна възраст се изисква представяне на документ, удостоверяващ възрастта – ученическа книжка, ученически бележник, паспорт или друг документ, съдържащ тази информация.

4.11. Лифт карти за деца, навършили 12 години се продават на каса по цени за възрастни, определени в Ценоразписите.

4.12. Лифт карти за лица, навършили 75 години, се издават със срок на валидност, определен в т.4.4.2, б. „а“ - б. „е” включително и се продават на каса по цени за деца, навършили 7, но ненавършили 12 годишна възраст, определени в Ценоразписа срещу представяне на документ за самоличност.

4.13. Всяко лице, закупило билет/лифт карта или на което е издадена поименна идентификационна карта е длъжно да пази билета/картата, за проверка на нейната редовност от оторизираните за това лица.

4.13.1. Оторизирани да извършват проверка на ползваните от туристите билети/ ски карти/ идентификационни карти при подхода към контролно – пропускателната система за въжената линия, са служителите на „Пампорово“ АД, обслужващи въжената линия и/или служителите на дружества, извършващи частна охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност, с които „Пампорово“ АД е сключило договори за охрана, които осъществяват контрол на достъпа до въжената линия, както и работещите в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) ски патрули. Легитимирането на лицата, имащи право да извършват проверка, става със служебна карта.

4.13.2. За нередовна по смисъла на настоящите общи условия се счита следната лифт карта: детска лифт карта, ползвана от лице, навършило 12 години; поименна лифт карта/идентификационна карта със снимка, ползвана от лице, различно от лицето, на което е издадена; лифт карта с подправен срок на валидност и/или с подправени имена и снимка.

4.14. Всяко лице, закупило билет/лифт карта или на което е издадена поименна идентификационна карта, е длъжно при поискване да покаже билета/лифт картата,, касовата бележка (в случаи, че картата не е закупена от туроператор) и да ги представи на оторизираните лица за проверка на нейната редовност.

4.15. Забранено е продаването и препродаването на лифт карти, извън касите и картоматите, собственост на „Пампорово“ АД, на територията на ски зоната на курортен комплекс Пампорово и на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал)

4.16. Лицата, закупили лифт карти и тези, на които е издадена поименна идентификационна карта, нямат право по каквато и да е причина да ги преотстъпват за ползване или да ги препродават на други лица.

4.17. При констатирани от оторизирани лица нарушения на забраните по предходните т. 4.15 и т. 4.16, преотстъпените/ продадени/ препродадени лифт карти се конфискуват и деактивират, за което се съставя констативен протокол. Ако нарушението по предходното изречение е направено от лице - член на семейство, ползващо семейна лифт карта, всички индивидуални пластики (лифт карти), издадени на членовете на семейството се блокират/ деактивират, тъй като семейната лифт карта се счита за една обща лифт карта за всички членове на семейството.

4.18. При установяване на нередовна лифт карта/билет/идентификационна карта в момента на преминаването през контролно пропускателната система, нередовната лифт карта/билет се конфискува и деактивира от служителите на „Пампорово“ АД и/или от служителите на дружества, извършващи частна охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност, с които „Пампорово“ АД е сключило договори за охрана, които осъществяват контрол на достъпа до въжената линия и на лицето, което я ползва, се отказва достъп до въжените линии.

4.19. При закупуване на целодневна лифт карта в това число еднодневна, двудневна, тридневна, четиридневна, петдневна, шестдневна, седемдневна, осемдневна и деветдневна, за ползване на ски съоръженията (лифтове и влекове) в ски зоната на курортен комплекс Пампорово се дава право за ползване на ски съоръженията (лифт „Мечи чал” и портативен ски влек) в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), ако последната е отворена и работи. Всеки закупил валидна лифт карта за ползване на ски съоръженията (лифтове и влекове) в ски зоната на курортен комплекс Пампорово за съответната дата може да ползва ски шатъл бус, осигуряващ връзка между ски зоната в курортен комплекс Пампорово и тази в град Чепеларе/Мечи, с определен маршрут и с обявено на официалната интернет страницата на „Пампорово АД” разписание - www.pamporovo.me и при следните условия:

4.19.1. Връзката между двете зони чрез ски шатъл бусове, се осигурява от „Пампорово”АД, според възможностите и в рамките на капацитета на собствения на „Пампорово” АД автобусен парк;

4.19.2. Маршрутът на ски шатъл бусовете е предварително определен, както следва: Ски център гр. Чепеларе (Мечи чал) - Ски център 1 - к.к. Пампорово (Автогара) - Ски център 2 - к.к. Пампорово (Малина) и обратно.

4.19.3. Разписанието за движението на ски шатъл буса се обявява ежедневно на официалната интернет страницата на „Пампорово” АД – www.pamporovo.me.

4.19.4. Връзката между ски зоните в курортен комплекс Пампорово и тази в град Чепеларе (Мечи чал) чрез ски шатъл бусове се осъществява само при условие, че и двете ски зони са отворени. Ако една от двете ски зони бъде затворена, движението на ски шатъл буса се преустановява

4.19.5. Използването на ски шатъл бусовете става без допълнително заплащане, след представяне на валидна лифт картата за ползване на въжените линии в ски зоната в курортен комплекс Пампорово за съответната дата.

4.19.6. Всеки турист,преди да ползва ски шатъл буса следва да провери на официалната интернет страницата на „Пампорово” АД– www.pamporovo.me, дали и двете ски зони са отворени, актуалното за съответния ден разписание на ски шатъл бусовете, както и да се запознае с актуалната информация за пътната обстановка по маршрута за движение на ски шатъл бусовете

4.19.7. „Пампорово” АД не носи отговорност, не възстановява стойността на закупените лифт карти и не дължи парични обезщетения в случай, че движението на ски шатъл бусовете бъде преустановено поради затваряне на една от двете ски зони – тази в курортен комплекс Пампорово или тази в град Чепеларе (Мечи чал) поради причините, посочени в т. 5.1.2 и т.5.1.3 от настоящите Общи условия.

4.19.8. „Пампорово” АД не носи отговорност, не възстановява стойността на закупените лифт карти и не дължи парични обезщетения в случай, че движението на ски шатъл бусовете бъде преустановено поради затваряне на пътищата по маршрута на ски шатъл бусовете заради снегонавявания, заледявания, пътно-транспортни произшествия, аварии или поради други независещи от него причини, водещи до обективна невъзможност да бъде осъществена транспортна връзка между двете ски зони.

4.19.9. „Пампорово” АД не носи отговорност, не възстановява стойността на закупените лифт карти и не дължи парични обезщетения в случай, че извозването на туристи със ски шатъл бусове излиза извън възможностите и капацитета на собствения на „Пампорово” АД автобусен парк.

V. КОМПЕНСАЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. „Пампорово” АД не носи отговорност, не възстановява стойността на закупените лифт карти и не дължи парични обезщетения в случай, че закупените лифт карти не могат да бъдат ползвани поради следните причини:

5.1.1. Прекъсване на електрозахранването;

5.1.2. Затваряне на ски зоната в  град Чепеларе (Мечи чал), поради неблагоприятни климатични  условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, ураганен вятър, проливен дъжд и други;

5.1.3. Частично затваряне на ски зоната в град Чепеларе (Мечи чал),  при частично затваряне на отделни части от ски писта „Мечи чал” или спиране на Пътническата въжена линия „Мечи чал“ - за профилактика, по съображения за безопасност или за провеждане на спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия.

5.1.4. Нарушаване на целостта/повреда на лифт картата, в резултат от неправилно съхранение и експлоатация

5.1.5. Загубване на лифт картата;

5.1.6. Конфискуване или блокиране на лифт картата при неспазване на някое от настоящите общи условия;

5.1.7. Болест или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването й;

5.1.8. Прекратяване ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това.

5.2. Всякакви оплаквания и рекламации, отнасящи се до услугите по продажба на билети и карти за въжените линии, превозващи пътници, от страна на „Пампорово” АД в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) се разглеждат, ако са депозирани в писмена форма в управлението на „Пампорово” АД в хотел „Перелик” в к.к. Пампорово или на касите на лифтовете в курортен комплекс Пампорово или на касите  на лифт „Мечи чал”, най-късно до 24 часа след изтичане на  валидността на ски картата.

5.3. При получаване на писмени оплаквания и рекламации в определения в т. 5.2. срок, „Пампорово” АД  ще положи всички възможни усилия да задоволи исканията на клиентите, когато те са основателни.

VI. ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СПАЗВАНЕТО НА УСТАНОВЕНИЯ В СКИ ЗОНАТА НА ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ (МЕЧИ ЧАЛ) РЕД. СКИ ПАТРУЛ.

6.1. Контролът по спазването на правилата за  обществения ред, на установените в настоящите общи условия правила, на правилата за безопасно поведение на туристите в ски-зоната на гр. Чепеларе (Мечи чал), както и налагането на предвидените в настоящите общи условия и в приложимото законодателство санкции, се извършват от определените със заповеди на кмета на община Чепеларе длъжностни лица и от ски патрул. Ски патрулът се състои от  служители на „Пампорово” АД, отговарящи на изискванията на чл.25 ал.2 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в република България (обн. ДВ, бр.9 от 03.02.2015 г., в сила от 1.10.2015 г.), а при необходимост и от представители на органи на МВР (ски полиция).  

6.2. Видът на отличителното служебно облекло и на служебната карта, с която ски патрулът се легитимира при изпълнение на служебните си задължения са оповестени на информационните табла и на интернет страницата на „Пампорово” АД, заедно с правилата за обществения ред, правилата за безопасно поведение и настоящите общи условия;

6.3. Ски патрулът има следните задължения:

6.3.1. Да извършва цялостен контрол върху спазването на правилата за осигуряване на обществения ред на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), правилата по настоящите общи условия и на правилата за безопасно поведение на туристите,  както от ползвателите на ски услугите на територията на ски зоната, така и от обслужващия персонал на „Пампорово” АД на същата територия.

6.3.2 . Да контролира и  преценява ежедневно, преди отварянето за туристи състоянието на ски пистата и условията за практикуване на снежни спортове на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), в т.ч.: условията за проходимост на пистата, годността на приспособленията за сигурност (заграждения, обезопасителни дюшеци и др.), на обозначителните знаци и табели, както и на наличието им  на определените за целта места,  наличието на нетипични опасности, лавини и свлачища, да подава информация до персонала, обслужващ ски зоната и до ръководството на „Пампорово” АД, при необходимост от предприемане на мерки по обезопасяването на ски пистата чрез замяна на негодни или поставяне на допълнителни предпазни мрежи, дюшеци, знаци  и табели и/или чрез затваряне на пистата или участъци от ски пистата;

6.3.3. Да контролира и преценява състоянието на ски пистата и условията за практикуване на снежни спортове на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), в рамките на работното време, да подава информация до персонала, обслужващ ски зоната и до ръководството на „Пампорово” АД, при необходимост за предприемане на мерки по обезопасяване и/или  затваряне на пистата или участъци от нея;

6.3.4. При наличие на инцидент, злополука и/или при опасност да сигнализират незабавно ръководството на „Пампорово” АД и персонала, обслужващ ски зоната и да дават задължителни указания за поведение на туристите в такава ситуация;

6.3.5. Да оказва помощ на пострадали, като обезопасява мястото на злополуката и изчаква пристигането на медицински лица и спасителен екип.

6.3.6. При получени сигнали от ПСС, от пострадал и/или от свидетел/и за настъпили злополуки с туристи на територията на ски зоната в град Чепеларе (Мечи чал), незабавно да се отправи към мястото на злополуката. След пристигането на мястото на злополуката да състави протокол, удостоверяващ всички факти и обстоятелства, свързани с конкретната злополука (в т.ч. дата, място и час на злополуката, данни за пострадалото лице, кратко описание на злополуката – състояние на пострадалото лице, получените от него травми, предполагаеми причини за настъпване на злополуката (в т.ч. получената информация от пострадалото лице и/ или от свидетелите), точно описание на мястото на злополуката и конкретното състояние на ски пистата, ако злополуката е настъпила на нея, данни на лицата - свидетели на злополуката). Протоколът се подписва от ски патрулът, от представител на ПСС, а при възможност - от пострадалото лице и/или от свидетелите на злополуката. Протоколите за злополуките се вписват в специален дневник на датата на изготвянето им.

6.3.7. При необходимост, при констатирани нарушения, инциденти и злополуки на територията на ски зоната в град Чепеларе (Мечи чал)да информира незабавно и да търси съдействие от компетентните контролни органи по други закони, включително от органите на МВР; 

6.3.8. Да следи и да не допуска ползването на ски пистите и обслужващите ги въжени линии в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) от лица с неадекватно поведение, във видимо нетрезво състояние и/или под въздействие на упойващи и/или наркотични вещества.

6.3.9. Да следи и да не допуска ползването на ски пистите и обслужващите ги въжени линии в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) от лица по начин, застрашаващ както собственото им здраве и безопасност, така и здравето и безопасността на останалите туристи.

6.3.10. Да осъществява контролни проверки на случаен принцип в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) за редовността на използваните лифт карти/идентификационни карти от използващите ги лица.

6.3.11. Да реагира в рамките на предоставените му от приложимите законови и подзаконови нормативни актове и настоящите общи условия правомощия на всеки  подаден сигнал за нередности от туристи и/ или от служители на дружества, извършващи частна охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност, с които „Пампорово” АД е сключило договори за охрана, осъществяващи охрана и контрол на достъпа до въжените линии.

6.3.12. Да следи и да не допуска нерегламентирано движение на превозни средства, в т.ч. моторни шейни, АТВ машини и велосипеди по ски пистите в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), с изключение на такива, които се използват от „Пампорово” АД, в качеството му на лице по чл.157 ал.1 от Закона за туризма, за обработка на пистите, за осигуряването реда и безопасността по пистите или в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи.

6.3.13. Да следи и да не допуска в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) нерегламентирано обучение по ски/ сноуборд от страна на лица, чиято лифт карта е без обозначение за ски учител

6.3.14. Да контролира спазването на правилата за ползване на обслужващите ски пистите въжени линии в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) от страна на туристите. 

6.3.15. Да извършва проверка след спиране на съоръженията за наличието на изпаднали в затруднение лица на територията на ски зоната в град Чепеларе (Мечи чал);

6.4. Ски патрулът има следните правомощия при изпълнение на служебните си задължения:

6.4.1. Да отправя предупреждение към лицата, които не спазват правилата за безопасно поведение, правилата за опазване на обществения ред, както и правилата на настоящите общи условия на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал).

6.4.2. При неизпълнение на отправено предупреждение, да ограничи достъпа на нарушителите до лифтовото съоръжение, обслужващо ски писта „Мечи чал“ в ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) чрез конфискуване и деактивиране на лифт картата или по друг подходящ начин;

6.4.3. При констатиране на ползване на поименна лифт карта/идентификационна карта със снимка от лице, различно от лицето, на което е издадена, както и на лифт карта/идентификационна карта с подправен срок на валидност и/или с подправени имена и снимка, да я конфискува и деактивира.

6.5.  При констатиране на нарушения, Ски патрулът:

6.5.1. Конфискува незабавно и деактивира нередовните лифт карти, открити при проверки, както и лифт картите на нарушителите, за което се съставя констативен протокол.

6.5.2. Ограничава ползването на ски зоната от туристи, които системно нарушават тези общи условия, или не спазват инструкциите, давани от персонала, или с действията си застрашават обществената сигурност и нарушават обществения ред.

6.5.3. Всеки ползвател на услуги на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) е длъжен да оказва съдействие при извършване на проверка от Ски патрула и да се съобразява с предупрежденията и указанията му. 

6.6. При констатиране на нарушения ски патрулът, съвместно с представители на органите на МВР (ски полиция) имат право:

6.6.1.При осъществяване на проверка да изисква за справка документите за самоличност на проверяваните лица.

6.6.2.Да сигнализира незабавно и да търси съдействие от длъжностните лица, определени от кмета на общината, на територията на която нарушението е извършено, за съставяне на акт за установяване на нарушение по предвидения в законодателството ред.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1.Всеки потребител на услугите на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) може да подаде сигнал за нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия, на Правилата за безопасно поведение на туристите на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), като и за други нередности на тел: 0309 5 9085 или в управлението на „Пампорово” АД, намиращо се на адрес к.к. Пампорово, хотел „Перелик”. Планинската спасителна служба при БЧК отговаря на тел. 0309 5 8336 или на тел. 0887580794.

7.2. Всеки потребител на услугите на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) е длъжен при злополука и/или инцидент с него самия, а ако е свидетел на злополука или инцидент с лице в безпомощно състояние да се обади на телефон ..0884589283.-ръководител ски патрул в „Пампорово“ АД и на телефон 0309 5 8336 и на тел. 0887580794 на Планинската спасителна служба при БЧК.

7.3. Всеки потребител на услуги, предоставяни от „Пампорово” АД  на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал) може да изпрати имейл със сигнали и запитвания до „Пампорово” АД на следния електронен адрес: marketing@pamporovo.me

7.4. По силата на настоящите общи условия, всеки потребител на услуги, предоставяни от „Пампорово” АД  на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), закупил карта или билет/на когото е издадена поименна идентификационна карта от „Пампорово“ АД, за ползването на ски зона Пампорово и/или ски зона „Мечи чал“, в момента на закупуването/издаването на лифт картата се счита, че се е запознал, приел е и е дал съгласието да спазва безусловно разпоредбите на настоящите Общи условия, а при закупуване на лифт карта за ски зона „Пампорово“ и Общите условия за ски зона Пампорово.

 7.5. Всеки потребител,  на която и да е услуга, предоставяна от „Пампорово” АД на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), който не е съгласен с настоящите Общи условия в тяхната цялост или с отделни разпоредби от тях, има правото на свободна преценка и решение да не ползва предлаганите услуги. В противен случай действа разпоредбата на чл.7.4. по-горе.

7.6. Настоящите Общи Условия са обявени публично на 9.12.2017 г. на касите за продажба на лифт карти и билети на територията на ски зоната на к.к. Пампорово, на касите за продажба на карти и билети на територията на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал), в Информационния център на „Пампорово” АД, в хотел „Перелик”, к.к. Пампорово и на официалния сайт на „Пампорово” АД www.pamporovo.me

7.7. „Пампорово” АД си запазва правото да променя и допълва настоящите общи условия, като промените влизат в сила по отношение на трети лица от датата на публичното им обявяване на определените в предходната точка места.

7.8. Всякакви спорове, които могат да възникнат във връзка с предоставяните услуги, предмет на настоящите общи условия, както и във връзка с тяхното тълкуване и прилагане, се разрешават чрез преговори. В случай на не постигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд по седалището на „Пампорово” АД. Приложими са разпоредбите на действащото българско законодателство.

Информация за действащите правила и конкретни запитвания по конкретни казуси, може да на мерите на уеб адреса на Пампорово АД - www.pamporovo.me, както и на телефон 0359 3095 85 18 или в управлението на „Пампорово” АД, намиращо се на адрес к.к. Пампорово, хотел „Перелик”

Настоящите общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на „Пампорово” АД, обективирано в Протокол от дата: 30.11.2017 г., влизат в сила от датата на тяхното приемане, а по отношение на трети лица – от датата на публичното им обявяване.