РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА Играта “Харесай Фейсбук страницата на Пампорово и спечели сезонна карта”наричана по-нататък „Играта“ се организира и администрира от „Пампорово АД“, наричан по-нататък „Организатор“.

РАЗДЕЛ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу правила на Играта, наречени “Официални Правила”. 2.2. Официалните Правила ще бъдат публикувани и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес http://www.pamporovo.me , наричан по-нататък „Уебсайта“, както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/pamporovo.me 2.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет адрес http://www.pamporovo.me . 2.4. С участието си в Играта , участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ 3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 4.1. Играта е активна от 23.10.2017 г. до 31.10.2017 г. включително.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, с изключение на служителите на „Пампорово АД“, и други рекламни агенции, обвързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. За участие в Играта “ Харесай Фейсбук страницата на Пампорово и спечели сезонна карта ”е необходимо участниците да харесат Фейсбук страницата на Пампорово - https://www.facebook.com/pamporovo.me и да коментират снимката и текста, които обявяват правилата на играта. Зачитат се всички коментари, направени през периода 23-31 октомври 2018, като коментари след 11:01ч. на 31 октомври ЕЕТ, не се зачитат при теглене на томболата.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ : три сезонни лифт карти за ски сезон 2018/2019. На края на периода по чл. 4.1. трите карти ще бъдат изтеглени посредством софтуер, като тегленето се записва на видео в реално време. Изтеглят се 6 участници, като приоритетни са първите 3-ма, и поетапно се минава към останалите 3 резерви, ако някой от първите 3-ма не отговаря на условията (не е харесал страницата).

7.2 ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ  -

7.2.1 Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата http://www.pamporovo.me , както и на Facebook страницата https://www.facebook.com/pamporovo.me на 31.10.2018. Служител на Пампорово ще се свърже еднократно с всеки от изтеглените лица на база предоставени публични контакти (през фейсбук месинджър на профила и налични публични телефон и адрес). Организаторът не отговаря за непотърсени награди.  При невъзможност на Организатора да установи контакт със спечелил участник в рамките на 72 часа след обявяване на победителите, както и при непотърсена в рамките на 7 дни награда, последният губи правото си на награда и тя се присъжда на следващ изтеглен от списък с резерви участник, а на първоначално спечелилия не се дължат компенсации.

7.2.2 Организаторът на Играта не носи отговорност ако печеливш участник е предоставил невалидни данни за контакт.

7.2.3 Картите се издават на ски каса Студенец (к.к. Пампорово) след официалното откриване на сезон 2018/2019 и в срок от един календарен месец.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Той не отговаря за качеството на наградите.

РАЗДЕЛ 9: ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

РАЗДЕЛ 10: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 12: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 13. ПУБЛИЧНОСТ С участието си в настоящата Промоция участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес на живеене, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора за целите и нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна.