ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ СПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ПИСТИТЕ В СКИ ЗОНАТА НА КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящите правила уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване спазването на обществения ред на територията на ски пистите в ски зоната на к. к. Пампорово.

Чл. 2. (1) При ползването на ски пистите в ски зоната на к. к. Пампорово, всяко лице е длъжно да спазва настоящите правила, Общите условия за предоставяне на услуги и правила за ползване на ски писти и въжени линии на територията на ски зоната в к. к. Пампорово на лицето по смисъла на чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма, задължителните правила за безопасно поведение на туристите, ползващи ски или сноуборд, както и задължителните указания на длъжностните лица, определени от кмета на община Смолян или кмета на община Чепеларе, на ски патрула и на органите на Министерство на вътрешните работи, отговарящи за осигуряване на спазването и контрола по спазването на обществения ред и безопасността по ски пистите.

(2) Потребителите на услуги в ски зоната на к. к. Пампорово носят лична отговорност за спазването на настоящите правила и на свой собствен риск упражняват снежни спортове (ски, сноуборд и др.) на територията на ски пистите и ползват съоръженията, които ги обслужват (въжените линии за превоз на хора).

(3) При неспазване на настоящите правила виновните лица се наказват, съгласно Глава седма „Административно наказателни разпоредби“ от същите.

Глава втора

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ И ПОВЕДЕНИЕ НА СКИ ПИСТИТЕ

Чл. 3. (1) Територията на ски пистите в ски зоната на к. к. Пампорово е достъпна за всеки турист, желаещ да практикува снежни спортове (ски, сноуборд и ски бягане) или да бъде обучаван от правоспособни ски учители, в рамките на официално обявеното от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма работно време.

(2) На територията на ски зоната на к. к. Пампорово:

1. Не се разрешава карането на ски/сноуборд по ски пистите извън официално обявеното работно време;

2. Не се разрешава карането по ски пистите на велосипеди (mountain bikes);

3. Не се разрешава ползването на ски пистите не по предназначение, в т. ч. от пешеходци, шейни, както и за излитане и кацане на делтапланери и парапланери от необособени за целта места;

4. Не се разрешава използването на въжените линии и/или карането на ски/сноуборд по ски пистите от лица, които са във видимо нетрезво състояние и/или са под въздействието на наркотични и/или упойващи вещества;

5. Не се допуска и/или се предотвратява движението на превозни средства или други средства, които не са ски или сноуборд включително след затваряне на пистите и след приключване на експлоатацията им с изключение на такива, които се използват от лицето по чл. 157, ал.1 от Закона за туризма за обработка на пистите, за осигуряването реда и безопасността по пистите или в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи за извършване на дейностите, определени в чл. 2, ал. 7 от Наредбата, при наличие на необходимата сигнализация съгласно чл. 2, ал. 6, т. 1 – 4 вкл. и чл. 12 от Наредбата;

6. е осигурено извършването на спасителни дейности от страна на Планинската спасителна служба при БЧК.

Чл. 4. Потребителите, практикуващи ски или сноуборд (а в случай, че са малолетни или непълнолетни – техните родители или придружители) носят лична отговорност и на свой риск ползват пътническите въжени линии и карат ски/сноуборд по ски пистите в ски зоната на к. к. Пампорово. Преди да започне да използва услугите, предоставяни в ски зоната, всеки потребител е длъжен да прецени своето психическо и физическо състояние в момента, конкретните снежни/климатични условия, дали е в състояние и притежава ли нужното ниво умение за извършване на съответните действия – каране на ски/сноуборд по пистите в ски зоната и/или използване на прилежащите към тях въжени линии (лифтове и ски влекове), както и да направи задължителна преценка за готовността си да поеме рисковете, свързани с упражняването на снежни спортове и ползването на пътническите въжени линии.

Чл. 5. (1) Всеки потребител, практикуващ ски или сноуборд в ски зоната на к. к. Пампорово е длъжен да се запознае и да спазва правилата за безопасно поведение както следва:

1. да се съобразява с останалите потребители, практикуващи снежни спортове, като с поведението си на пистите и при ползването на въжените линии да не застрашава или да уврежда живота и здравето на другите скиори/сноубордисти;

2. да използва само обозначените и отворени ски писти и да се съобразява с всички поставени маркировки и знаци, да ползва писти, съответстващи на неговите технически и физически умения; карането извън обозначените писти, извън официално обявеното работно време, както и несъобразяването със затворени от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма писти и/или участъци от тях, е на собствен риск на всеки скиор/сноубордист;

3. да съобразява скоростта и начина си на придвижване с възможностите си, с особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението, да не застрашава или затруднява останалите скиори и сноубордисти, да упражнява пълен контрол върху ските/сноуборда си така, че при необходимост да бъде в състояние да промени посоката си на движение или да спре;

4. да намалява скоростта на участъци с намалена видимост, в близост до строежи и/или препятствия, на пресечни точки, при разклонения, при мъгла, при пренаселеност, на тесни места и/или при наличие на начинаещи;

5. да бъде отговорен за поведението си на ски пистата и за изправното състояние на екипировката.

(2) Всеки потребител, практикуващ ски или сноуборд в ски зоната на к. к. Пампорово е длъжен да спазва следните правила за движение по ски пистата:

1. всички скиори и/или сноубордисти, които се движат отпред, са с предимство пред тези, които са зад тях; движещите се отзад скиори/сноубордисти са длъжни да не застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;

2. при изпреварване на ски пистата изпреварващият скиор/сноубордист е длъжен да осигури достатъчно място за всяко съзнателно или несъзнателно движение на изпреварвания скиор/сноубордист; изпреварващият скиор/сноубордист е изцяло отговорен за извършването на маневрата по начин, който не затруднява изпреварвания, като това важи до приключване на маневрата и също така при случаите, когато се задминават спрели скиори/сноубордисти;

3. спирането в тесни участъци на ски пистата или на места с намалена видимост е допустимо само в краен случай, като спрелият при първа възможност незабавно се изтегля на безопасно място; след спиране, повторното включване в движението по пистата да става по безопасен начин, без риск от сблъскване;

4. след падане на пистата скиорът/сноубордистът се изтегля на безопасно място, колкото е възможно по-бързо;

5. на кръстовищата предимство имат идващите отдясно;

6. при необходимост от придвижване обратно на посоката на движение, както и слизането и качването без ски/сноуборд, се извършват встрани от пистата;

7. да дават предимство на ски патрула, ски полицията и спасителните служби, както и на предвидените превозни средства и по никакъв начин да не възпрепятстват техния път;

8. при злополука на ски пистите да обезопасят пострадалия и незабавно да уведомят ски патрула и планинската спасителна служба за инцидента, като предоставят на разположение своето име и адрес;

9. при необходимост да осигурява предимство на длъжностните лица, ски патрулите, ски полицията и спасителните служби при качването им на лифтовите и влековите съоръжения;

10. да oосвобождава по възможно най-бързия начин пистата, да осигурява възможност за преминаване и по никакъв начин да не възпрепятства пътя на превозните средства за обработка на ски пистите, за преминаване на моторни шейни и други превозни средства, използвани от лицата за осигуряване на реда и безопасността на ски пистите при извънредни ситуации, както и от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи.

Чл. 6. (1) Специфични правила за поведение при ски бягане:

1. пистите за ски бягане се използват само в едната посока; когато по изключение се налага двупосочно движение, задължително се поставят разделителни мрежи и огради;

2. при ски бягане бавно бягащите се движат в дясната страна на ски пистата;

3. когато ски бегачът бъде застигнат, при поискване е длъжен да освободи пътя.

(2) Правилата по предходния член се спазват и от ски бегачите, когато не противоречат на правилата по ал. 1 от настоящия член.

Чл. 7. Нощното спускане при изградено изкуствено осветление на ски пистите в ски зоната на к. к. Пампорово се допуска при спазване на определени от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма специални правила, които са оповестени по подходящ и достъпен за практикуващите ски и сноуборд начин.

Чл. 8. Практикуването на делтапланеризъм, парапланеризъм, спийдрайдинг, кайтинг и кайтбординг, както и спускането с тобоган в ски зоната на к. к. Пампорово се допуска, ако лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма прецени, че е съвместимо с предназначението на ски пистите и при спазване на специални правила, които то е оповестило по подходящ и достъпен за практикуващите начин.

Глава трета

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 9. (1) За осигуряване на безопасни условия, сигурност и спокойствие в ски зоната на к. к. Пампорово:

1. не се допуска ползването на превозни средства и/или други средства за придвижване като скутери, АТВ, моторни и немоторни шейни, маунтин байкове, шейни байкове, ски байкове, кучешки впрягове и други подобни, през територията на ски пистите, включително след затварянето им и/или след приключване на експлоатацията им за съответния зимен сезон, които не са ски или сноуборд, с изключение на превозните средства за случаите по чл. 151, ал. 4 от Закона за туризма;

2. не се допуска ползването на ски пистите не по предназначение, в това число от лица със снегоходки, както и за излитане и кацане на делтапланери и парапланери;

3. придвижването (изчакване и слизане) по ски пистите на пешеходци трябва да става по безопасен начин, като то трябва да се извършва встрани от ски пистата.

(2) Притежателите и/или ползвателите на моторни шейни са длъжни да спазват определените със заповед на Кмета на Община Чепеларе и Кмета на Община Смолян маршрути, часове и правила за безопасно движение по тях.

(3) Забраните по ал. 1, т. 1 не се отнасят за превозните средства за поддържане и обработка на ски пистите, за осигуряване на реда и безопасността на ски пистите или в извънредна ситуация и ползваните от лица, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи, при наличие на необходимата сигнализация.

Глава четвърта

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕ ПО СНЕЖНИ СПОРТОВЕ, ТРЕНИРОВКИ

Чл. 10. За да упражнява професията ски/сноуборд учител на територията на ски зоната на к. к. Пампорово, съответното лице е необходимо да притежава съответната правоспособност по смисъла на чл. 146 от Закона за туризма. Ски учителите упражняват професията си само чрез ски училището, към което са наети.

Чл. 11. (1) В рамките на ски зоната на к. к. Пампорово в несъстезателни дни лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма може да определи ски писти или отделни участъци от тях, които да са предвидени за тренировки със ски, сноуборд и други подобни приспособления.

(2) Терените, предвидени за тренировки следва да бъдат обозначени като затворени за туристи – потребители на ски и сноуборд услуги, като редът за ползването им за целите по предходната алинея, се определя от ръководителя на тренировъчния процес.

(3) Забранява се на лица, на които не е дадено съответното разрешение от лицето по ал. 2, да преминават и/или да ползват по какъвто и да е начин тези терени.

(4) Забраната по предходната алинея не се отнася до лица и свързаните с тях превозни средства, осъществяващи дейности по обработването на ски пистите, ангажираните по планинското спасяване и/или медицинските дейности.

Глава пета

КОНТРОЛ ВЪРХУ СПАЗВАНЕТО НА УСТАНОВЕНИЯ В СКИ ЗОНАТА В К. К. ПАМПОРОВО РЕД. СКИ ПАТРУЛ.

Чл. 12. (1) Контролът по спазването на правилата за осигуряване на обществения ред на територията на ски пистите в ски зоната на к. к. Пампорово се осъществява от длъжностни лица, определени от Кмета на Община Смолян или Кмета на Община Чепеларе, съвместно със ски патрули, назначени от собственика на прилежащите към ски зоната съоръжения – „Пампорово“ АД, в качеството му на лице по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма, както и от органите на Министерството на вътрешните работи (ски полиция).

(2) Ски патрулът се състои от служители на лицето по смисъла на чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма, отговарящи на изискванията на чл. 25, ал. 2 от Наредбата.

(3) Видът на отличителното служебно облекло и на служебната карта, с която ски патрулът се легитимира при изпълнение на служебните си задължения, са оповестени на информационните табла и на интернет страницата на лицето по смисъла на чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма заедно с правилата за обществения ред, правилата за безопасно поведение и общите условия за предоставяне на услуги и правила за ползване на ски писти и въжени линии на територията на ски зоната в к. к. Пампорово.

Чл. 13. На територията на ски зоната в к. к. Пампорово ски патрулът има следните задължения:

1. да извършва цялостен контрол върху спазването на настоящите правилата за осигуряване на обществения ред, на общите условия за предоставяне на услуги и правила за ползване на ски писти и въжени линии на лицето па чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма и на правилата за безопасно поведение на туристите, както от потребителите на ски услугите на територията на ски зоната, така и от обслужващия персонал на същата територия;

2. да контролира и преценява ежедневно преди отварянето за потребители на ски/сноуборд услуги състоянието на ски пистите и условията за практикуване на снежни спортове в ски зоната на к. к. Пампорово, в т. ч. условията за проходимост на пистите, годността на приспособленията за сигурност (заграждения, обезопасителни дюшеци и др.), на обозначителните знаци и табели, както и на наличието им на определените за целта места, наличието на нетипични опасности, лавини и свлачища, да подава информация до персонала, обслужващ ски зоната и до ръководството на лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма, при необходимост от предприемане на мерки по обезопасяването на ски пистите чрез замяна на негодни и/или поставяне на допълнителни предпазни мрежи, дюшеци, знаци и табели и/или чрез затваряне на ски писти или участъци от тях;

3. да контролира и преценява състоянието на ски пистите и условията за практикуване на снежни спортове в ски зоната на к. к. Пампорово в рамките на работното време, да подава информация до персонала, обслужващ ски зоната и до ръководството на лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма, при необходимост за предприемане на мерки по обезопасяване и/или затваряне на писти или участъци от тях;

4. при наличие на инцидент и/или при опасност да сигнализира незабавно ръководството на лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма и персонала, обслужващ ски зоната и да дава задължителни указания за поведението на туристите в такава ситуация;

5. да контролира спазването на правилата за ползване на обслужващите ски пистите въжени линии в ски зоната на к. к. Пампорово от страна на туристите;

6. да следи и да не допуска ползването на ски пистите и обслужващите ги въжени линии в ски зоната на к. к. Пампорово от лица с неадекватно поведение, във видимо нетрезво състояние и/или под въздействието на упойващи и/или наркотични вещества;

7. да следи и да не допуска ползването на ски пистите и обслужващите ги въжени линии в ски зоната на к. к. Пампорово от лица по начин, застрашаващ както собственото им здраве и безопасност, така и здравето и безопасността на останалите потребители на ски услуги;

8. да реагира в рамките на предоставените му от приложимите законови и подзаконови нормативни актове правомощия на всеки подаден сигнал за нередности от туристи и/ или от обслужващия ски зоната персонал на лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма;

9. да следи и да не допуска нерегламентирано движение на превозни средства, в т. ч. моторни шейни, АТВ машини и велосипеди по ски пистите в ски зоната на к.к. Пампорово, с изключение на такива, които се използват от лицето по чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма, за обработка на пистите, за осигуряването реда и безопасността по пистите или в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи;

10. да следи и да не допуска в ски зоната на к. к. Пампорово нерегламентирано обучение по ски/сноуборд от страна на лица без нужната правоспособност и чиято лифт карта е без обозначение за ски учител;

11. да оказва помощ на пострадали, като обезопасява мястото на инцидента и изчаква пристигането на медицински лица и спасителен екип;

12. при необходимост при констатирани нарушения на територията на ски зоната в к. к. Пампорово да информира незабавно и да търси съдействие от определените от кметовете на Община Чепеларе или Община Смолян длъжностни лица, включително от органите на МВР;

13. да извършва проверка след спиране на съоръженията за наличието на изпаднали в затруднение лица на територията на ски зоната в к. к. Пампорово.

Чл. 14. Ски патрулът има следните правомощия при изпълнение на служебните си задължения:

1. да отправя предупреждение към лицата, които не спазват правилата за безопасно поведение, правилата за опазване на обществения ред, както и общите условия за предоставяне на услуги и правила за ползване на ски писти и въжени линии на лицето па чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма в ски зоната на к. к. Пампорово;

2. при неизпълнение на отправено предупреждение да ограничи достъпа на нарушителите до съоръженията, обслужващи ски пистите в ски зоната на к. к. Пампорово, чрез конфискуване и деактивиране на лифт картата или по друг подходящ начин.

Чл. 15. (1) При констатиране на нарушения ски патрулът:

1. конфискува незабавно и изисква деактивиране на лифт картите на нарушителите, за което се съставя протокол;

2. ограничава ползването на ски зоната от туристи, които системно нарушават настоящите правила, правилата за безопасно поведение и общите условия за предоставяне на услуги и правила за ползване на ски писти и въжени линии на лицето па чл. 157, ал. 1 от Закона за туризма, не спазват инструкциите, давани от персонала, или с действията си застрашават обществената сигурност и нарушават обществения ред.

(2) Всеки потребител на услуги на територията на ски зоната в к. к. Пампорово е длъжен да оказва съдействие при извършване на проверка от ски патрула и да се съобразява с предупрежденията и указанията му.

(3) При констатиране на нарушения ски патрулът съвместно с представители на органите на МВР (ски полиция) имат право:

1. при осъществяване на проверка да изисква за справка документите за самоличност на проверяваните лица;

2. да сигнализира незабавно и да търси съдействие от длъжностните лица, определени от кмета на община Смолян или кмета на община Чепеларе, за съставяне на акт за установяване на нарушение по предвидения в законодателството ред.

Глава шеста

ОБОЗНАЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ

Глава седма

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. (1) За нарушения на настоящите правила на виновните лица се налага глоба от 100 до 300 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.

(2) При повторно нарушение и/или при особено тежки случаи се налага глоба, съответно на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, в двоен размер и/или отнемане в полза на държавата на вещите, принадлежащи на нарушителя, които са послужили за извършване на съответното нарушение на настоящите правила.

(3) Нарушенията на настоящите правила се установяват с актове, съставени от определените от Кмета на Община Чепеларе или Кмета на Община Смолян длъжностни лица.

(4) Въз основа на съставените актове Кмета на Община Чепеларе или Кмета на Община Смолян издават наказателни постановления.

(5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

По смисъла на тези правила:

1. "Ски зона" е планинска територия с определени граници, която обхваща ски писти с различна сложност и предназначение, връзките между тях, трасета и въжени линии за превоз на хора.

2. "Ски писта" е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се предлагат и потребяват туристически услуги, свързани с практикуването на ски спортове (ски алпийски дисциплини, сноуборд, ски бягане).

3. "Упойващо вещество" е всяко вещество, природно или синтетично, включено в Списък I и Списък II на Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.

4. "Повторно" е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото или друго по вид нарушение на настоящите правила.

5. "Особено тежък случай“ е този, при който извършеното нарушение с оглед на настъпилите вредни последици и на други отегчаващи обстоятелства разкрива изключително висока степен на обществена опасност на дееца.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите правила са съставени на основание чл. 154, ал. 2 от Закона за туризма и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите, приета с ПМС №13/26.01.2015 г., наричана в настоящите правила за краткост „Наредбата“, и са утвърдени със заповед № 477/16.12.2015 г. на Кмета на Община Чепеларе и със заповед № РД -1035/02.12.2016 г. на Кмета на община Смолян.

2. Указания по тълкуването и прилагането на правилата дават Кметът на Община Чепеларе и Кметът на Община Смолян.

3. (1) Настоящите правила влизат в сила на 10.12.2016 г.

(2) Настоящите правила се публикуват на официалните интернет страници на община Чепеларе и община Смолян, на касите за продажба на лифт карти и билети на територията на к. к. Пампорово, в Информационния център на „Пампорово” АД, в хотел „Перелик“ и на официалния сайт на „Пампорово” АД – www.pamporovo.me.