І. ПРИЛОЖИМОСТ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

1.1 Настоящите общи условия се прилагат в отношенията между клиентите, Пампорово АД и персонала на ски училищата и на ски гардеробите на Пампорово АД, възникващи във връзка и по повод предоставяне на услугите “наемане на спортна екипировка” и “ски училище”. Общите условия се прилагат при предоставянето на всички видове услуги от ски училищата и ски гардеробите на Пампорово АД, независимо за кой от различните видове зимни спортове се отнасят: за алпийско спускане, за ски бягане и за сноубординг.

ІІ. ОСНОВНИ ПРАВИЛА

2.1 Клиентите на ски училището и ски гардеробите имат право преди провеждане на курсовете от ски училището и преди получаване на спортната екипировка да бъдат информирани за изискванията относно вида екипировка, която им е необходима, както и относно съдържанието на курсовете, в които ще участват.

2.2. Клиентите са длъжни да уведомят персонала в ски гардеробите за своите физически данни, с цел да бъдат оборудвани с подходящия комплект екипировка, както и да уведомят ски инструкторите в ски училището за степента на владеене на съответния зимен спорт, с цел да бъдат включени в подходящи за нивото им курсове.

2.3. Ски училището гарантира и носи отговорност, че предоставянето на услугата практическо обучение в различните зимни спортове ще се извършва от ски-инструктори, притежаващи необходимите практическа подготовка, професионална квалификация и правоспособност, в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателството

2.4 Клиентите носят отговорност за състоянието и ефективността на личната си екипировка, когато участват в курсовете на ски училището по обучение в зимни спортове.

2.5 Ски училището има право да прекрати участието на клиенти в курсовете по обучение в различните зимни спортове, когато персоналът установи, че екипировката им е неподходяща или в незадоволително състояние и/или ако декларираната от тях степен на владеене на съответния зимен спорт не отговаря на нивото на съответния курс и/или ако клиентите не се събразяват с инструкциите и препоръките на ски инструкторите, с цел да се осигури безопасността на клиентите, при участието им в съответните курсове

2.6. Клиентите участват в курсовете, провеждани от ски училището на свой собствен риск. Ски-инструкторите към ски училищата притежават застраховка професионална отговорност, съобразно действащото българско законодателство, която компенсира клиентите в случай на настъпило увреждане, в резултат на доказано виновно действие или бездействие на ски инструкторите

2.7. Ски училището не носи отговорност и няма задължение да осигурява застраховки, които да компенсират клиенти и/или трети лица при злополуки, предизвикани волно или неволно от самия клиент.

2.8. Предоставянето на услугата ски училище – обучение на клиенти в различните зимни спортове, се извършва въз основа на сключени в писмена форма или по електронен път (чрез заявка и потвърждение) индивидуални или групови договори със ски-училището.

2.9. Клиентите са длъжни да се явят в уговореното време и на уговореното място за провеждане на курсовете от ски училището по обучение в съответните зимни спортове, с необходимата екипировка. При закъснение, при неявяване на клиентите, както и при липса на необходимата екипировка, съгласно предварителните инструкции, ски училището не дължи заплащането на каквито и да било компенсации на клиентите.

2.10. Клиентите са длъжни при участието си в курсове за обучение в различните зимни спортове да се съобразяват с инструкциите и препоръките на ски инструкторите да спазват правилата да безопасно поведение в ски зоната на к.к Пампорово и да се съобразяват с маркировките на ски пистите.

2.11. В случай, че ски училището не може предостави услугата в уговореното с клиентите време и/или при прекратяване на предоставянето на услугата преди договорения срок по причини, за които ски-училището не отговаря като например: аварии, прекъсване на електрозахранването, затваряне на ски зоната поради неблагоприятни метеорологични условия като обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, ураганен вятър, проливен дъжд и други подобни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени при закупуване на услугата, ски училището не дължи парични обезщетения, но може да компенсира клиентите по силата на допълнително споразумение.

2.12. Ски гардеробите носят отговорност и гарантират, че спортната екипировка, която се отдава под наем е в добро техническо и експлоатационно състояние, че персоналът притежава необходимата професионална квалификация и опит да извърши необходимите настройки на екипировката, съобразно декларираните от клиентите физически данни и в съответствие с изискванията и специфичните инструкции на производителя на съответната марка екипировка.

2.13. Ски гардеробите не носят отговорност за щети, които не са пряка и непосредствена последица от виновно действие или бездействие на техния персонал, а са причинени от фактори и събития, които са извън техния контрол.

2.14. Персоналът на ски гардеробите при отдаване на спортна екипировка под наем извършва следните дейности:

2.14.1. Предоставя на клиентите екипировка, съответстваща на декларираните от тях физически данни височина (в сантиметри), тегло (в килограми) номер на обувките (според европейската номерация).

2.14.2. Настройва автоматите съобразно декларираните от клиентите физически данни и ниво на владеене на съответния зимен спорт и в съответствие с техническите изисквания и специфичните инструкции на производителя на съответната марка спортна екипировка, която се отдава под наем.

2.15 Предоставянето на услугата отдаване на спортна екипировка под наем се извършва въз основа на сключени в писмена форма или по електронен път (чрез заявка и потвърждение) индивидуални или групови договори.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ И ПЕРОСОНАЛА НА СКИ ГАРДЕРОБИТЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРТНА ЕКИПИРОВКА ПОД НАЕМ

3.1. Клиентите са длъжни да предоставят на персонала на ски гардеробите вярна и точна информация относно физическите си данни (ръст в сантиметри, тегло в килограми и номер на обувките по европейска номерация, както и относно) и относно степента на владеене на съответния зимен спорт, с цел да бъдат оборудвани с подходящия комплект екипировка и с оглед правилната настройка на автоматите.

3.2. След подписването на договора за предоставяне на спортна екипировка под наем, клиентът придобива персонално право да използва предоставената екипировка по ски пистите, които са отворени и готови за ползване. Клиентът няма правото да предоставя на трети лица своята екипировка, както и да я използва извън ски зоната на к.к. Пампорово

3.3. Клиентите са длъжни да си служат с предоставената им спортна екипировка по подходящ начин, така че да се избягва нейното увреждане или загуба.

3.4. Клиентите нямат право да правят промени по настройката на екипировката,извършена от персонала на ски гардероба. Ако има нужда от допълнителна настройка, клиентът е длъжен да поиска от персонала на ски-гардероба да извърши допълнителната настройка. Всяка допълнителна настройка на екипировката следва да се отрази и в договора за отдаване под наем.

3.5. Върху екипировката, предоставена под наем клиентите не трябва да се оставят никакви знаци, както и никакви части от нея не трябва да се премахват или разхлабват.

3.6. В случай, че наетата екипировка се повреди и се нуждае от поправка, клиентът е длъжен да я върне на ски гардероба, от която я е получил, за да бъде поправена.

3.7. Връщането на предоставената под наем екипировка от страна на клиентите следва да става ежедневно, независимо от броя на дните, за което е заявена, освен ако в договора не е предвидено друго.

3.8. Ако клиентът желае да удължи срока, в който ще ползва екипировката, то той следва да направи това преди изтичането на срока на наема, определен в договора.

3.9. Ако клиентът върне екипировката, след като срокът, определен в договора вече е изтекъл, ски гардеробът има правото да изисква от клиента заплащане за времето, през което е ползвана екипировката, на база на цената, определена в ценоразписа на ски гардероба за най-краткия срок за отдаване под наем на спортна.екипировка.

3.10. Персоналът в ски гардероба носи отговорност за правилната настройка на екипировката, направена въз основа на предоставената от клиентите индивидуална информация и в съответствие с изискванията и специфичните инструкции на съответния производител на екипировката.

ІV. ПОВРЕЖДАНЕ ИЛИ ЗАГУБА НА ПРЕДОСТАВЕНА ПОД НАЕМ СПОРТНА ЕКИПИРОВКА

4.1. Клиентът е длъжен да уведоми незабавно персонала на ски гардеробите за всеки инцидент, свързан с повреждане и/ или загуба на отдадената под наем екипировка.

4.2. Клиентът е длъжен да уведоми полицията за всеки случай на кражба на предоставена под наем спортна екипировка.

V. ОТГОВОРНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ ПРИ ПОВРЕЖДАНЕ ИЛИ ПРИ ЗАГУБА НА ПРЕДОСТАВЕНА ПОД НАЕМ СПОРТНА ЕКИПИРОВКА

5.1. Клиентът е длъжен да заплати на ски гардероба компенсация, в случай на загубване и/ или повреждане на предоставената му под наем спортна екипировка.

5.2. Персоналът на ски гардеробите е длъжен да уведоми клиента за всяка забелязана повреда при връщане на екипировката.

5.3. Клиентът е длъжен да заплати компенсация на ски-гардероба за загубата/ повредата на екипировката по начин, определен по-долу:

5.3.1. При загуба на екипировката, компенсацията е в размер на стойността на загубената екипировка по пазарни цени за съответната екипировка към момента на заплащането на компенсацията;

5.3.2. При повреди на екипировката, които могат да се поправят от персонала на ски гардероба – по цените, определени в ценоразписа на ски работилницата в ски гардероба;

5.3.3. При повреди на екипировката, които не могат да бъдат поправени от персонала на ски гардероба, компенсацията е в размер на стойността на повредената екипировка по пазарни цени за съответната екипировка към момента на заплащането на компенсацията

5.4. Клиентът не дължи на ски гардероба заплащане на компенсация за нормалното износване/ изхабяване на екипировката, настъпило в резултат на обикновеното й ползване

VІ. ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

6.1. При наемане спортна екипировка и/или при ползване на услугата ски училище на място в к.к. Пампорово, услугите се заплащат при подписване на договора между страните, по цени, определени в ценоразписа за съответната услуга.

6.2. При предварителна заявка за ползване на услугите предоставяне на спортна екипировка под наем и/или на ски училище по интернет, заплащането става при потвърждаване на заявката.

6.3. При предварителна заявка за ползване на услугите предоставяне на спортна екипировка под наем и/или на ски училище, направена през туроператор , заплащането става при условия на договора с туроператора за доставка на допълнителни туристически услуги.

VІІ. АНУЛИРАНЕ И ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ

7.1. Клиентите носят отговорност за явяването си в уговореното време и на уговореното място за предоставяне на договорените услуги. При закъснение или при неявяване на клиентите, заплатените такси не се възстановяват и ски училището и/или ски гардероба не им дължи заплащането на каквито и да било компенсации.

7.2. Ски училището/ ски гардеробът не възстановява суми по предплатените услуги ски училище и предоставяне на спортна екипировка под наем, без значение дали се дължат на:

7.2.1. Анулиране или предсрочно прекратяване ползване на услугата, поради болест или травма на клиента.

7.2.2.. Затваряне на част или цялата ски зона в к.к. Пампорово, поради причини за които ски-училището и/ или ски гардеробът не отговаря като: аварии, прекъсване на електрозахранването, неблагоприятни метеорологични условия – обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, ураганен вятър, проливен дъжд и други подобни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени при закупуване на услугата.

VІІІ. ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКОВЕ

8.1. Всички искове, касаещи предоставянето на услугите ски училище и спортна екипировка под наем следва да бъдат отнесени директно към съответното ски училище/ски гардероб. Исковете следва да бъдат отправени писмено, в срок до 7 дни от отпътуването на клиентите, освен ако няма основателна причина за удължаване на срока за предявяване на иска.

ІХ. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

9.1. Всякакви спорове, които могат да възникнат следва да се уреждат чрез провеждане на преговори между клиента и ски училището/ ски гардероба. В случай, че не може да се постигне споразумение, клиентът може да отнесе спора към компетентния български съд, по адреса на управление на ски училището/ ски гардероба.

9.2. При решаване на спорове приложими ще са разпоредбите на действащото българско законодателство.

Информация за действащите правила и конкретни запитвания по конкретни казуси, може да на мерите на уеб адреса на Пампорово АД – www.pamporovoersort.com, както и на телефон 0359 3095 85 18 или в управлението на Пампорово АД, намиращо се на адрес к.к. Пампорово, хотел Перелик

Настоящите общи условия са приети с решение, обективирано в Протокол от дата 03.12.2012г. на Съвета на директорите на „Пампорово” АД и са в сила от датата на тяхното приемане.