I. Общи правила

1.1 Настоящите общи условия уреждат използването на интернет платформата PAMPOROVO.ME, софтуерните приложения към нея и предлаганите чрез тях електронни услуги (наричани по-долу “Услуги” ).

1.2. Платформата PAMPOROVO.ME се поддържа и управлява от ”ПАМПОРОВО” АД, със седалище и адрес на управление град Чепеларе 4850, к.к. Пампорово, хотел „Орловец“, община Чепеларе, област Смолян, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 830166943.

1.3. При използване на интернет платформата PAMPOROVO.ME и предлаганите чрез нея услуги, между Потребителя на услуги и „Пампорово” АД възникват договорни отношения, затова Потребителят следва да е пълнолетно лице според българското законодателство /навършило 18г./ и да се запознае внимателно с настоящите Общи условия.

1.4. Предмет на настоящите Общи Условия са предлаганите чрез платформата PAMPOROVO.ME услуги – извършване от страна на Потребителя на резервация на настаняване в посочените в платформата хотели, съгласно условията, подробно описани във всяка конкретна оферта, както и извършване на резервация на ски услуги – лифт карти, наем на ски обоудване и ски училище.

1.5 За да използва педлаганите чрез платформата PAMPOROVO.ME услуги, Потребителят, чрез кликване с мишката на определеното за това място, преди финализиране на всяка резервация, следва да декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Финализирането на резервацията потвърждава, че Потребителят /заедно с всички придружаващи лица, включени в резервацията за ползване на същите услуги/, е запознат и е приел Общите условия.

1.6. Услугите, предоставяни чрез PAMPOROVO.ME са достъпни, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, чрез 3G/GPRS/HDA и чрез собствено хибридно приложение за мобилни телефони, базирани на iOS и Android операционни системи. Настоящите Общи условия са приложими, независимо от използваните от Потребителя устройство, операционна система, браузър или протокол.

1.7. Чрез платформата PAMPOROVO.ME (и порталната мрежа към нея) могат да бъдат предоставяни и електронни услуги, предлагани и поддържани от трети лица, по силата на сключен между тях и „Пампорово” АД договор.

1.8. При предоставяне на ски услуги, резервирани чрез платформата PAMPOROVO.ME, в отношенията между Потребителя и Пампорово АД се прилагат действащите към моманта на извършване на резервацията Условия и правила за предоставяне на услуги ски писти, лифт карти и съоръжения и Условия и правила за предоставяне на услуги ски училище и ски екипировка под наем, приети от Съвета на директорите на Пампорово АД.

II. Промени в общите условия

2. „Пампорово” АД има право едностранно да променя съдържанието на настоящите Общи условия. Всички промени, отразени в настоящите Общи условия, влизат в сила веднага след тяхното публикуване на PAMPOROVO.ME.

III. Предоставяне на лични данни

3.1 При ползване на услуги чрез PAMPOROVO.ME, Потребителят попълва публикуваната на сайта форма за заявка, в която задължително предоставя следните лични данни: име и фамилия, валиден телефонен номер и валиден електронен адрес.

3.2 С изпращане на запитване за персонална оферта, чрез формата за контакт, публикувана в PAMPOROVO.ME, Потребителят дава своето изрично съгласие „Пампорово” АД да съхранява и обработва предоставените от него данни, както и може да заяви съгласие за получаване на електронен бюлетин от PAMPOROVO.ME с новини и събития, свързани с дестинацията и платформата, информация за специални оферти, промоционални игри и др.

IV. Условия за поръчка на услуги

4.1. Всяка резервация чрез платформата PAMPOROVO.ME ще бъде счетена за акт за закупуване на съответната услуга - хотелско настаняване и/или ски услуги, обект на тази резервация.

4.2. За всяка резервация, направена чрез платформата PAMPOROVO.ME, Потребителят изпраща запитване чрез попълване на публикуваната форма.

4.3. В отговор на запитването, Потребителят получава електронно писмо, съдържащо информация относно конкретната оферта: възможността за предоставянето й в посочения от Потребителя период, вид и брой на резервираните стаи в избрания хотел, вид хранене, лифт карти, ски екипировка или ски училище, цената на услугата, както и интернет адрес (URL) за промяна на някой/и от параметрите на заявените услуги.

4.4. Преди да извърши плащането, чрез интернет адрес-а (URL) за промяна на някой/и от параметрите на заявените услуги, Потребителят може да промени параметрите на заявените услуги. След изпращане на заявката с окончателните параметри на услугите, Потребителят получава ново електронно писмо с конкретната оферта по зададените параметри.

4.5. Отговорност на Потребителя е да провери своята резервация и да проследи съответствието на всички заявени от него параметри, както и да заплати опеделената за услугата цена в пълен размер, в срок до 24 часа, считано от получаването на електронното писмо с конкретната оферта, като избере един от наличните начини (методи) на плащане, посочени по-долу в настоящите Общи условия.

4.6. В случай, че заявените услуги не бъдат заплатени в рамките на 24 часа от получаването на електронното писмо с конкретната оферта, същата се счита за оттеглена и направената резервация автоматично се анулира.

4.7. След извършване на плащането, на въведения от Потребителя адрес на електронна поща се получава Потвърждение на резервацията с референтен номер и всички данни по резервацията. След получаване на дължимата сума от „Пампорово” АД, на електронна поща на Потребителя се получава линк за изтегляне на фактура за извършеното плащане.

V. Цени и заплащане

5.1. Цените, посочени в платформата PAMPOROVO.ME са брутни, с включен в зависимост от услугата 9% или 20% ДДС, курортна такса и застраховка. Към цените на услугите не се дължат допълнителни такси за резервация, независимо от избрания начин за плащане.

5.2. Общата цена, дължима от Потребителя за заявените от него услуги, се изчислява автоматично, в зависимост от броя и вида на резервираните услуги, на броя ползващи ги лица /възрастни и/или деца/ и от актуалната ценова оферта за съответната услуга. В цените не са включени допълнителни такси и услуги, които не са упоменати при конкретната резервация и които се дължат на място /ако има такива/.

5.3. "Пампорово" АД запазва правото си да променя цените и специалните оферти в платформата PAMPOROVO.ME , в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

5.4. При извършване на резервациите е необходимо да се заплати цялата сума в момента на резервирането, чрез дебитна/кредитна карта или най-късно в посочения в електронното писмо с конкретната оферта срок по банков път.

5.5. Плащането се извършва в български лева по курса на БНБ за деня.

VІ.Възможни начини (методи) на плащане

Разплащането може да се осъществи по следните начини:

6.1. По електронен път с дебитна или кредитна карта

Платформата PAMPOROVO.ME поддържа следните дебитни/кредитни карти: Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro. При избор на този метод за плащане, Потебителят може да плати веднага с кредитна/дебитна карта през сертифицирания виртуален POS терминал на PAMPOROVO.ME (поддържан от обслужващата ни банка БАКБ АД). Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка, където Потребителят въвежда данните на своята карта. Резервацията е гарантирана, а платената сума ще бъде върната на Потребителя в случай на анулация, в съответствие с условията за анулации, посочни в настоящите Общи условия. Не се начислява допълнителна такса при плащане с кредитна/дебитна карта.

Ако Потребителят е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на банката издател, където Потребителят въвежда паролата си за автентикация. При успешна транзакция, на екран се визуализира транзакционна бележка, която Потребителят следва да разпечати и запази.

В момента на online резервирането въведените суми ще бъдат автоматично изтеглени от картата на Потребителя при приключване на процеса на плащане.

6.2. Чрез системите за електронни разплащания на EPAY.BG и PAYPAL.COM

При избор на този метод на плащане, дължимата сума се получава от обслужващия платежната система сайт и след успешно заплащане, се гарантира направената резервация. ПАМПОРОВО АД не получава достъп до никакви данни за кредитни или дебитни карти.

6.3. Чрез банков трансфер

Плащането на цялата сума трябва да се извърши най-късно в срока, посочен в електронното писмо с конкретната оферта, като в основанието за плащане, задължително се вписва референтния номер на резервацията.

След осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежното нареждане или вносната бележка на електронен адрес: marketing@pamporovo.me.

Чрез банков трансер не могат да се плащат резервации, направени непосредствено преди датата на пътуването, за които плащането трябва да се осъществи в момента на резервацията.

VІІ. Резервация и настаняване. Аулации и промени. Неустойки

7.1 Резервации и настаняване

7. 1.1 Настоящите Общи условия задължават „Пампорово ” АД да осигури заявената и платена от Потребителя резервация на хотелско настаняване при посочените в нея условия.

7.1.2. Полето "Забележки" в резервационния формуляр няма задължителен характер за „Пампорово" АД и всички желания на Потребителя, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност.

7.1.3. За целта на резервацията, за деца се приемат само лицата, които нямат навършени 12 години към началната дата на ползването на услугите

7.1.4. В случай, че извънредни обстоятелства налагат „Пампорово” АД да промени или анулира заявена и платена от Потребителя резервация на хотелско настаняване, „Пампорово” АД уведомява Потребителя незабавно и Потребителят има право да избере една от следните алтернативи: 
а) да приеме настаняване в хотел от същата или по-висока категория, а при невъзможност и при настаняване в обект с по-ниска категория, да му бъде възстановена разликата между заплатената услуга и реалната цена; 
б) да анулира резервацията. В случай на анулиране на резервацията, поради извършени промени от страна на „Пампорово” АД, заплатената от Потребителя сума подлежи на възстановяване в пълен размер, при условията и сроковете, определени по-долу.

7.2. Искания за анулация на платени резервации от страна на Потребителя се приемат само ако са извършени в писмен вид - по електронна поща на адрес markeiting@pamporovo.me

7.2.1. В случай на анулиране от страна на Потребителя на вече платена резервация или при непристигане/No-show/, "Пампорово" АД възстановява заплатената от Потребителя сума след писмено поискване по електронна поща на адрес: marketing@pamporovo.me или по факс +359 309 58511. Заявлението трябва да съдържа: име и фамилия на Потребителя, номер на резервацията, банкови реквизити (банка, номер на сметката, по която да бъде преведена сумата, титуляр). В този случай Потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума, след приспадане на неустойката за анулация /в случай, че такава се дължи/, в срок до 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на писменото поискване.

7.2.2. Определени специални оферти, като ранна резервация и резервация в последната минута, не подлежат на анулация или промяна, като това изрично е упоменато на видно място в самите оферти.

7.2.3. В случай на анулиаране в период, за който вече са влезли в сила неустойки, платената сума по резервацията, която е предмет на анулиране, се възстановява на Потребителя след приспадане на дължимата сума за неустойка и след приспадане на направените разходи за трансфери на суми по тази резервация. Потребителят получава фактура за сумата на начислената неустойка.

7.2.4. При неспазване на условията за анулация по т.7.2.1 от настоящите Общи условия, разликата между сумата по платената от Потребителя резервация и дължимата неустойка (в случай,че такава се дължи) се възстановява от „Пампорово” АД до 30 (тридесет) дни , считано от датата на анулацията/непристигането /No-show/, по начина, по който Потребителят е направил своето плащане

7.3. Неустойки при анулации

7.3.1.Неустойки при анулация на платени резервации за хотелско настаняване:

7.3.1.1. В периода 06.12. – 09.12. – Анулации без неустойка се правят до 21 дни преди датата на настаняване, след този срок се дължи неустойка в размер на цената за 1 нощувка за съответния хотел. При непристигане/No-show/ се удържа 100% от дължимата сума.

7.3.1.2. В периода 27.12. – 02.01. - Анулации без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване, след този срок се дължи неустойка в размер на цената за 2 нощувки за съответния хотел. При непристигане/No-show/ се удържа 100% от дължимата сума.

7.3.1.3. В периода 25.01. – 09.02. - Анулации без неустойка се правят до 7 дни преди датата на настаняване, след този срок се дължи неустойка в размер на цената за 1 нощувка за съответния хотел. При непристигане/No-show/ се удържа неустойка в размер на 1 нощувка за съответния хотел.

7.3.1.4. В периода 01.03. – 04.03. - Анулации без неустойка се правят до 7 дни преди датата на настаняване, след този срок се дължи неустойка в размер на цената за 1 нощувка за съответния хотел. При непристигане/No-show/ се удържа неустойка в размер на 1 нощувка за съответния хотел.

7.3.1.5.Резервации за всички останали периоди могат да бъдат анулирани до 24 часа преди датата на пристигане, а в случай на анулация по-малко от 24 часа преди датата на пристигане или при непристигане/No-show/, Потребителят дължи неустойка в размер на цената на 1 нощувка.

7.3.2. Неустойки при анулация на платени резервации за ски услуги:

7.3.2.1. Анулации без неустойка на платени резервации за лифт карта се правят до 24 часа преди началната дата на ползване на услугата, При непристигане /No-show/ и анулация след този срок се дължи неустойка в размер на цената на 1 дневна лифт карта .

7.3.2.2. При анулация на платени резервации за ползване на ски екипировка и за ски училище, както и при и непристигане /No-show/ Потребителят не дължи неустойка.

7.4. Промени на платени резервации

7.4.1.Искания за промяна в параметрите на платени резервации от страна на Потребителя се приемат само ако са извършени в писмен вид - по електронна поща на адрес marketing@pamporovo.me.

7.4.2. Екипът на PAMPOROVO. ME ще направи всичко възможно да удовлетвори исканията на Потебителя за промяна на платена резервация, но не гарантира извършването й. Промени в платени резервации се извършват само при възможност и са валидни след получаване на писмено потвърждение на посочения от Потребителя електронен адрес.

7.4.3. При промяна в платена резервация е възможно да настъпят промени в цената на резервацията, съобразно новите условия. В този случай промяната в резервацията е валидна след извършване на допълнително заплащане от страна на Потребителя.

7.4.4. При промяна в параметрите на платени резервации, извършени непосредствено преди началната дата на предоставяне на резервираната услуга, когато срокът за анулация е изтекъл, промените могат да бъдат приравнени на анулация и на Потребителя да бъдт начислени съответните неустойки.