Send an inquiry

ОУ ски зона, лифт карти и съоръжения Пампорово

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ПИСТИ И ВЪЖЕНИ ЛИНИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ЗОНАТА В К.К ПАМПОРОВО

 

 І. ОБХВАТ

1.1. Настоящите общи условия се отнасят до предоставянето на услуги от страна на „Пампорово” АД в ски зоната в к.к. Пампорово по продажба на билети и лифт карти за въжени линии, превозващи пътници, по самото превозване с въжените линии, уреждането на спорове, възникнали във връзка с тези услуги и определят правилата за ползване от туристите на услугите и съоръженията в ски зоната /ски писти, въжени линии, ски пътища и др./, както и правилата за контрол върху спазването на установения в ски зоната обществен ред.

 

1.2. Ски зоната в курортен комплекс Пампорово обхваща: ски писти с различна сложност и предназначение, обособени около връх Снежанка, с обща дължина от около 37 км.; обслужващи пистите трасета и въжени линии за превоз на хора, а именно 7 броя лифтове, 3 стационарни ски-влека, 2 бейби-влека и 1 ски транспортна пътека, прилежащите към въжените линии сгради – лифт станции и други обслужващи помещения – офиси и каси, предназначени за продажба на билети и карти за въжените линии, техническа система за производство на сняг, ски пътищата и маршрутите, представляващи връзка между ски пистите и участъците за придвижване на туристите.

1.3. Настоящите общи условия не се отнасят до предоставянето на услуги и ползването на ски писти и обслужващи ги съоръжения, разположени извън ски зоната в курортен комплекс Пампорово по т.1.2., до ползването на необозначени като ски писти места в ски зоната, както и до услугите, предлагани в находящите се в ски зоната търговски зони и места за настаняване и/или за хранене.

1.4. Настоящите общи условия не се отнасят до предоставяните от страна на „Пампорово” АД услуги "Ски училище и ски оборудване под наем", за които са приложими отделни "Общи условия на Пампорово АД за предоставяне на услуга ски-училище и ски оборудване под наем"

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Ски пистите в ски зоната на курортен комплекс Пампорово са общодостъпни, обезопасени, информационно обезпечени, ясно обозначени с цвят, съответстващ на степента им на трудност. Поддръжката на територията на ски пистите в ски зоната на курортен комплекс Пампорово по смисъла на чл.156 от Закона за туризма се извършва с необходимото оборудване, от квалифициран персонал на „Пампорово” АД, в качеството му на лице по чл.157, ал.1 от Закона за туризма,  съобразена е с нормите за безопасност, конкретните метеорологични условия и характера на терена и е в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.

2.2. Пътническите въжени линии (лифтове и влекове) в ски зоната в к.к. Пампорово са изградени и функционират в съответствие с приложимите законови разпоредби в Република България и съгласно Удостоверение № ПД116/ 04.09.2008 год. на ДАМТН се обслужват от квалифициран персонал на „Пампорово” АД, в качеството му на лице по чл.157, ал.1 от Закона за туризма, отговарят на условията за безопасност и се контролират от съответните държавни органи.

2.3. Съоръженията и ски пистите в ски зоната на к.к. Пампорово, наименованието им, степента им на трудност и тяхната достъпност са указани на информационни табла при главните входове към ски зоната. На таблата е посочено и обичайното работно време на съоръженията, последната контролна обиколка на ски патрула, обичайното време за обработка и поддръжка на пистите с механични превозни средства или с други помощни средства, часът, до който се допуска качването на последния турист на пътническите въжени линии.

2.4. Работното време на ски пистите в ски зоната в к.к. Пампорово е в съответствие с работното време на обслужващите ски пистите въжени линии и е съобразено с конкретните метеорологични условия и лавинна опасност.

2.5. Ски пистите в ски зоната на к.к. Пампорово” се затварят ежедневно, след приключване на работното време и след последната контролна обиколка на ски патрула.

2.6. Ръководството на „Пампорово” АД има право по своя преценка, с оглед сигурността и безопасността на туристите, при ситуация, която поставя в опасност техния живот или здраве, при лавинна опасност, при неблагоприятни снежни/климатични условия, при необходимост от техническо обслужване на въжените линии и/или обработка на ски пистите, както и с цел обезпечаване на работата на спасителна служба, да затваря временно ски писти/отделни участъци от тях и/или пътнически въжени линии, разположени в територията на ски зоната.

2.7. Ръководството на „Пампорово” АД има право да затваря временно ски писти и пътнически въжени линии, разположени в територията на ски зоната и във връзка с провеждане на спортни състезания, тренировки и други мероприятия.

2.8. Персоналът, обслужващ ски зоната в к.к. Пампорово има правото по своя преценка, в случай на необходимост и по съображения за безопасност, да извършва дейности по обработка на пистите през работното време на ски пистите и пътническите въжени линии, при спазване на правилата за звукова и светлинна сигнализация, видимо обезопасяване на мястото на обработката и възможно най-бързо освобождаване на пистата от туристи.

2.9.  Всички указания и ограничения, свързани с ползване на ски пистите и пътническите въжени линии, разположени в ски зоната в к.к. Пампорово се обявяват на  публично място – на информационни табла, разположени при началните станции на въжените линии и/или при подхода към пистите. Потенциално опасните места на ски пистите (стеснени участъци в гориста местност, участъци, в които съществува опасност от излизане извън пистата, участъци, в които се забранява пресичане на пистата и други подобни), се обозначават със съответните указателни знаци, поставени на видно място на пистата, преди опасния участък. На информационните табла се поставя легенда на използваните на пистите знаци, както и информация за близките медицински пунктове и планински спасителни служби, телефонни номера за връзка при спешни случаи и злополуки.

2.10. На територията на ски пистите в ски зоната на к.к. Пампорово е осигурено извършването на спасителни дейности от страна на Планинската спасителна служба при БЧК.

2.11. Преди да започне да използва услугите, предоставяни от „Пампорово” АД в ски зоната на к.к. Пампорово, всеки потребител на услуги (а в случай, че е малолетен или непълнолетен – неговите родители или придружители) е длъжен да се запознае с настоящите общи условия и правила за ползване и да се съобразява безусловно с техните разпоредби. Той е длъжен да се съобразява с поставените на ски пистите и лифтовите съоръжения (стълбове и площадки за слизане и качване) знаци и указателни табели, да спазва указанията и ограниченията, обявени публично на информационните табла, разположени в ски зоната, както и с инструкциите, давани от персонала, обслужващ ски зоната и ски патрула, относно правилното използване на ски пистите и въжените линии, с цел ограничаване риска от инциденти и избягване на прекъсване на работата на съоръженията в ски зоната.

2.12. Потребителите, ползващи услуги, предоставяни от „Пампорово” АД (а в случай, че са малолетни или непълнолетни – техните родители или придружители) носят лична отговорност и на свой риск ползват пътническите въжени линии и карат ски/сноуборд по ски пистите в ски зоната на курортен комплекс Пампорово. Преди да започне да използва услугите, предоставяни в ски зоната, всеки потребител е длъжен да прецени своето психическо и физическо състояние в момента, конкретните снежни/ климатични условия, дали е в състояние и притежава ли нужното ниво умения за извършване на съответните действия – каране на ски/сноуборд по пистите в ски зоната и/или използване на прилежащите към тях въжени линии (лифтове и ски влекове), както и да направи задължителна преценка за готовността си да поеме рисковете, свързани с упражняването на снежни спортове и ползването на пътническите въжени линии. Последиците от липсата на преценка или от неправилна преценка са за сметка на лицето, което не я е направило или я е направило неправилно.

2.13. Потребителите, ползващи услуги в ски зоната на к.к. Пампорово (а в случай, че са малолетни или непълнолетни – техните родители или придружители) носят лична отговорност за състоянието на екипировката си и за правилната настройка на ски/сноуборд автоматите и са длъжни да поддържат екипировката си в изправност.

2.14. „Пампорово” АД не носи отговорност, не изплаща обезщетения и компенсации от какъвто и да било вид (имуществени и неимуществени) при получени травми и/или при смърт, вследствие злополуки с туристи в ски зоната, които са в резултат от тяхно поведение и несъобразяване със състоянието и възможностите им, с конкретните снежни/климатични условия, с указанията и ограниченията, обявени публично на информационните табла в ски зоната, както и с инструкциите, давани от персонала, обслужващ ски зоната и ски патрула.

2.15. При настъпване на злополука с туристи (получени травми, водещи до трайна или временна нетрудоспособност или смърт) на територията на ски зоната на курортен комплекс Пампорово, пострадалото лице (ако е в състояние) и/или лицето, установило настъпила злополука/ свидетел на настъпила злополука, както и представителят на ПСС при БЧК са длъжни да информират незабавно ски патрула за инцидента, на тел. 0884589283, с цел предприемане на действията по т.6.3.5, т. 6.3.6 и т.6.3.7 от настоящите Общи условия.  

2.16. „Пампорово” АД не носи отговорност, не изплаща обезщетения и компенсации от какъвто и да било вид (имуществени и неимуществени) при злополуки с туристи в ски зоната на курортен комплекс Пампорово (получени травми водещи до трайна или временна нетрудоспособност или при смърт), които не са вписани в дневника на ПСС при БЧК и/или в дневника по т.6.3.6 от настоящите Общи условия на датата на тяхното настъпване.

2.17. „Пампорово” АД обръща внимание, че не носи отговорност и няма задължение да сключва за своя сметка и да предоставя на туристите, ползващи услуги в ски зоната на курортен комплекс Пампорово застраховка, осигуряваща обезщетение в случай на злополука, в това число за смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност, медицински разноски и разходи за репатриране на туриста, вследствие злополука и др. Всеки турист може по свое желание и усмотрение да сключи индивидуална застраховка с такова застрахователно покритие.

ІІІ. ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ЗОНАТА

3.1. Работното време на всички ски писти и на обслужващите ги въжени линии, както и на касите за продажба на билети и лифт карти в ски зоната в к.к. Пампорово, е от 8.30 часа до 16.30 часа, без почивен ден, освен в случаите, налагащи затварянето им, определени в настоящите общи условия и/или предвидени в разпоредбите на действащото законодателство.

3.2. В рамките на работното време територията на ски пистите в ски зоната на к.к. Пампорово е достъпна за всеки желаещ да практикува снежни спортове (ски, сноуборд и ски бягане) или да бъде обучаван от правоспособни ски учители.

3.3. Не се разрешава карането на ски/сноуборд по ски пистите в ски зоната на к.к. Пампорово, извън обявеното работно време.

3.4. Не се разрешава използването на въжените линии и/или карането на ски/сноуборд в ски зоната на к.к. Пампорово от лица във видимо нетрезво състояние и/или под въздействието на други упойващи и/или наркотични вещества.

3.5. На територията на ски зоната на к.к. Пампорово не се разрешава карането по ски пистите на велосипеди (mountain bikes).

3.6. На територията на ски зоната на к.к. Пампорово не се разрешава ползването на ски пистите не по предназначение, в т.ч. от пешеходци, шейни, както и за излитане и кацане на делтапланери и парапланери от необособени за целта места.

3.7. На територията на ски пистите в ски зоната на к.к. Пампорово не се допуска и/или се предотвратява движението на превозни средства или други средства, които не са ски или сноуборд, включително след затваряне на пистите и след приключване на експлоатацията им, с изключение на такива, които се използват от „Пампорово” АД, в качеството му на лице по чл.157, ал.1 от Закона за туризма, за обработка на пистите, за осигуряването реда и безопасността по пистите или в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи за извършване на дейностите, определени в чл.2, ал.7 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в република България (обн. ДВ, бр.9 от 03.02.2015 г., в сила от 1.10.2015 г.), при наличие на необходимата сигнализация, съгласно чл. 2 ал.6 т.1- т.4 вкл. и чл. 12 от същата Наредба.

3.8. На територията на ски зоната на к.к. Пампорово са обособени „снежни паркове”, представляващи обособени зони за практикуване на ски и сноуборд свободен стил, изградени от различни уреди, направени от сняг и други материали, подредени в зони с различна конфигурация и степен на трудност. „Снежните паркове” на територията на ски зоната в курортен комплекс Пампорово са обезопасени като са оградени от всички страни с предпазни мрежи, имат обособен вход и изход и са информационно обезпечени с указателни табели както непосредствено преди входа на снежния парк, така и пред всеки уред в парка, направен от сняг и други материали, определящ степента на неговата трудност. Туристите (а в случай, че са малолетни или непълнолетни – техните родители или придружители) носят лична отговорност и на свой риск ползват уредите в снежните паркове, като всеки турист е длъжен да прецени своето психическо и физическо състояние в момента, конкретните снежни/климатични условия, дали е в състояние и притежава ли нужното ниво умения за извършване на съответните действия – каране на ски/сноуборд в снежния парк. С оглед необходимостта от по-високо ниво на умения и по-високия риск от злополуки при каране на ски/сноу борд в снежните паркове, ползването на тези площи се разрешава само за лица с хомологирани предпазни каски. „Пампорово” АД не носи отговорност и няма задължение да прави за своя сметка и да предоставя на туристите, ползващи услуги в снежните паркове, обособени на територията на курортен комплекс Пампорово, застраховка със застрахователно покритие на основните рискове – смърт и трайна загуба на трудоспособност, медицински разноски и репатриране на застрахования вследствие злополука. Всеки турист, ползващ услуги в снежните паркове в курортен комплекс Пампорово, може по свое желание и усмотрение да сключи индивидуална застраховка с такова застрахователно покритие.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА, ВАЛИДНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА БИЛЕТИ И ЛИФТ КАРТИ ЗА ВЪЖЕНИТЕ ЛИНИИ В СКИ ЗОНАТА В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО. ПОЛЗВАНЕ НА СКИ ШАТЪЛ БУСОВЕ.

4.1. Всички видове билети и лифт карти за ползване на въжените линии в ски зоната в курортен комплекс Пампорово се издават и продават само и единствено от „Пампорово” АД, на касите на дружеството, разположени при началните станции на лифтовете и в Информационния център в хотел „Перелик” в курортен комплекс Пампорово, както и на касата до долна лифтова станция на лифт „Мечи чал” в ски зоната на град Чепеларе, когато последната е отворена. Лифт картите са собственост на издателя – „Пампорово” АД. Със заплащане на цената за съответната карта, тя дава право на достъп и ползване на въжените линии в ски зоната в курортен комплекс Пампорово, както и на достъп и ползване на въжената линия „Мечи чал” в ски зоната на гр. Чепеларе/ Мечи чал, когато последната е отворена за срока, за който е издадена.

4.2. Връзката между ски зоната в курортен комплекс Пампорово и тази в град Чепеларе/Мечи чал, се осигурява от „Пампорово” АД, според възможностите и в рамките на капацитета на собствения на „Пампорово” АД автобусен парк, чрез ски шатъл бусове между двете зони с определен маршрут и с обявено на официалната интернет страницата на „Пампорово АД” разписание - www.pamporovo.me.

4.2.1. Маршрутът на ски шатъл бусовете е предварително определен, както следва: Ски център 2 - к.к. Пампорово (Малина) - Ски център 1 - к.к. Пампорово (Автогара) - Ски център гр. Чепеларе (Мечи чал) и обратно.

4.2.2. Разписанието за движението на ски шатъл буса се обявява ежедневно на информационните табла на спирките на шатъл бусовете и на официалната интернет страницата на „Пампорово” АД –  www.pamporovo.me.   

4.2.3. Използването на ски шатъл бусовете става без допълнително заплащане, след представяне на валидна лифт картата за ползване на въжените линии в ски зоната в курортен комплекс Пампорово за съответната  дата.

4.2.4. Всеки турист, преди да ползва ски шатъл буса следва да провери на официалната интернет страницата на „Пампорово” АД – www.pamporovo.me, дали и двете ски зони са отворени, актуалното за съответния ден разписание на ски шатъл бусовете, както и да се запознае с актуалната информация за пътната обстановка по маршрута за движение на ски шатъл бусовете.

4.2.5. „Пампорово” АД не носи отговорност, не възстановява стойността на закупените лифт карти и не дължи парични обезщетения в случай, че движението на ски шатъл бусовете бъде преустановено поради затваряне на една от двете ски зони – тази в курортен комплекс Пампорово или тази в град Чепеларе/ Мечи чал поради причините, посочени в т. 5.1.2 и т.5.1.3 от настоящите Общи условия.

4.2.6. „Пампорово” АД не носи отговорност, не възстановява стойността на закупените лифт карти и не дължи парични обезщетения в случай, че движението на ски шатъл бусовете бъде преустановено поради затваряне на пътищата по маршрута на ски шатъл бусовете заради снегонавявания, заледявания, пътно-транспортни произшествия, аварии или поради други независещи от него причини, водещи до обективна невъзможност да бъде осъществена транспортна връзка между двете ски зони.

4.2.7. „Пампорово” АД не носи отговорност, не възстановява стойността на закупените лифт карти и не дължи парични обезщетения в случай, че извозването на туристи със ски шатъл бусове излиза извън възможностите и капацитета  на собствения на „Пампорово” АД автобусен парк.

4.3. Полудневни, еднодневни, двудневни, тридневни и четиридневни лифт карти за възрастни и за деца, издавани при общите условия, се продават и чрез картоматите, собственост на „Пампорово” АД, разположени на началната станция на лифт Студенец, Туристически център Пампорово и до касата на ски център 2 –„ Малина“ в курортен комплекс Пампорово.

4.4. Цените на различните видове билети и лифт карти са в български лева и са обявени от „Пампорово” АД в ценоразпис на билетите и лифт картите за ползване на въжените линии в ски зоната в курортен комплекс Пампорово. Ценоразписът е поставен на видно място във всяка каса на дружеството, както и на официалната интернет страница на „Пампорово” АД – www.pamporovo.me.

4.5. Работното време на касите за продажба на лифт карти и билети е от 08:30 до 16:30 часа, без почивен ден. Билети и лифт карти се издават от картоматите денонощно, като заплащането на цената им се извършва с банкови дебитни и кредитни карти.

4.6. „Пампорово” АД издава и продава следните видове билети и лифт карти за ползване на въжените линии в ски зоната в курортен комплекс Пампорово, част от които, дават право за ползване на въжена линия „Мечи чал” в ски зоната на гр. Чепеларе /Мечи чал, при условие, че ски зоната на град Чепеларе/Мечи чал е отворена: 

4.6.1. Билети

а) Единични – важат само и единствено за точно определена въжена линия на територията на ски зоната в курортен комплекс Пампорово, за която са издадени и са двупосочни.

б) Комбинирани – важат за 2 или за повече въжени линии на територията на ски зоната в курортен комплекс Пампорово и са двупосочни.

в) Билет за влек – важи за всички портативни ски влекове, собственост на „Пампорово” АД, на територията на ски зоната в курортен комплекс Пампорово.

4.6.2. Лифт карти

а) Полудневна лифт карта, даваща възможност да се ползват всички действащи въжени линии (лифтове и влекове) на територията на ски зоната на курортен комплекс Пампорово: за 3 часа и 45 минути сутрин – от 8:45 ч. до 12:30 ч. или 4 часа следобед - от 12:30ч. до 16:30ч.

б) Еднодневна лифт карта, даваща възможност да се ползват всички действащи въжени линии (лифтове и влекове) в ски зоната на курортен комплекс Пампорово, както и  въжена линия „Мечи чал”в ски зоната на град Чепеларе/ Мечи чал за 7 часа и 45 минути на датата на закупуване на лифт картата – от 8:45 до 16:30 ч. Картата дава и право за ползване на  ски шатъл бусове, при условията, определени в т.4.2.

в) Двудневна, тридневна, четиридневна, петдневна, шестдневна, седемдневна, осемдневна и деветдневна лифт карти, даващи възможност да се ползват всички действащи въжени линии (лифтове и влекове) в ски зоната на курортен комплекс Пампорово, както и въжена линия „Мечи чал” в ски зоната на гр. Чепеларе - от 8:45 ч. на датата на закупуването на съответната карта до 16.30 ч. на датата на изтичане на нейната валидност. Картата дава и право за ползване на ски шатъл бусове, при условията, определени в т.4.2.

г) Сезонна лифт карта, даваща възможност за ползване на всички действащи въжени линии (лифтове и влекове) в ски зоната на курортен комплекс Пампорово, както и въжена линия „Мечи чал” в ски зоната на гр. Чепеларе /Мечи чал от 8:45 ч. на датата на закупуването й до 16:30 ч. на датата на закриване на ски сезона в курортен комплекс Пампорово/Чепеларе. Картата дава и право за ползване на ски шатъл бусове, при условията, определени в т.4.2.

д) Карта за 6 и 9 дни, които могат да се ползват и непоследователно (самостоятелно и в група от по няколко последователни дни) в рамките на целия зимен сезон, но за дните от понеделник до петък (без събота и неделя), даваща възможност за ползване на всички действащи въжени линии (лифтове и влекове) в ски зоната на курортен комплекс Пампорово, както и на въжена линия „Мечи чал” в ски зоната на гр. Чепеларе /Мечи чал. Картата дава и право за ползване на  ски шатъл бусове, при условията, определени в т.4.2.

е) Сезонна карта за стопанска дейност, даваща възможност за ползване на плацовете и пистите в ски зоната на к.к. Пампорово и на писта „Мечи чал” в ски зоната на град Чепеларе/Мечи чал за преподаване на ски или сноуборд уроци, както и ползването на всички съоръжения за придвижване – лифтове и влекове, от правоспособни ски учители, наети на трудов договор от ски училища.

ж) Поименни идентификационни карти, даващи възможност за ползване на всички действащи въжени линии (лифтове и влекове) в ски зоната на курортен комплекс Пампорово, както и на въжена линия „Мечи чал” в ски зоната на гр. Чепеларе/Мечи чал, от лицата, на името на които идентификационните карти са издадени и за срока, за който същите са издадени. Служебни поименни идентификационни карти – за ползуване във връзка с изпълнение на служебни задължения се издават на служители на "Пампорово" АД, назначени с трудов договор, на длъжност: "специалист-контрол на документи и отчетност", „касиер - ПВЛ”, на служителите в звено ПВЛ и в звено „Снежен контрол“, на други лица, които са служители на „Пампорово” АД, назначени с трудов договор или с договор за управление, както и на служители в дружества, свързани лица с „Пампорово” АД, във връзка с изпълнение на служебните им задължения за извършване на проверки и контрол въз основа на изрични заповеди на изпълнителния директор на „Пампорово” АД. Поименни идентификационни карти - за ползуване във връзка с договорни отношения, възникнали между „Пампорово” АД и трети лица (физически лица, юридически лица, държавни и местни органи и институции), се издават на лица, извън определените в предходното изречение, поименно определени в изрични заповеди на изпълнителния директор на „Пампорово” АД. Лицата, на които са издадени поименни идентификационни карти имат право да преминават и да бъдат допускани до всички ски лифтове и ски влекове, разположени на територията на ски зоната в курортен комплекс Пампорово както и до ски лифт „Мечи чал” в ски зоната на град Чепеларе, през специален коридор, след извършване на проверка на идентификационните карти от оторизираните за това лица. Поименните идентификационните карти се ползват вместо ски карти и предоставят същите права. Поименните идентификационни карти, подлежат на задължително връщане, след изтичане на срока на тяхната валидност.

з) семейни лифт карти, предназначени за ползване от семейства (двама възрастни и едно дете; двама възрастни и две деца или двама възрастни и три деца) с групова цена за три, четири, пет, шест, седем, осем или девет дни. При закупуване на подобен род карти се издават отделни пластики (лифт карти) на всеки член от семейството, съдържащи име и фамилия и снимка на всяко от лицата в семейството. Семейните лифт карти дават възможност и за достъп до ски лифта „Мечи чал“ в ски зоната на гр. Чепеларе, както и възможност за ползване на ски шатъл бусове, при условията, определени в т.4.2.

4.7. В цената на всеки закупен билет/ лифт карта/ поименна идентификационна карта са включени следните застраховки:

4.7.1. Застраховка “Злополука и помощ при нещастен случай в планината”, която осигурява следното покритие:

а) За смърт вследствие на злополука 1 000 /хиляда/ лева за всеки застрахован.

б) За разходи за издирване, спасяване и репатриране на застрахования вследствие на злополука - до 1000 /хиляда/ лева за всеки застрахован, като стойността на оказаната помощ се определя съгласно Списъци за видовете и цените на оказана помощ на Български червен кръст.

*ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. По условията на Застраховка “Злополука и помощ при нещастен случай в планината”, лицата до 7 ненавършени години ще се считат за застраховани, само ако при закупуване на карта от придружаващо ги лице за тях има платена допълнителна такса в размер на 2.00 лв. за издаване на допълнителен превозен документ, съдържащ имената на детето. Валидността на застраховката за детето по допълнителния превозен документ е със срока на валидността на лифт картата на придружаващото го лице. Ако настъпи застрахователно събитие и на дете до 7 години няма издаден допълнителен превозен документ същото не се счита за застраховано.

2. Застраховка “Злополука и помощ при нещастен случай в планината” не важи в случаите, когато застрахованият участва като състезател по време на официално обявено състезание;

3. Застраховка “Злополука и помощ при нещастен случай в планината” важи и на територията на „снежните паркове”, представляващи обособени зони за практикуване на ски и сноуборд свободен стил, и не важи когато злополуката настъпи извън обозначените писти.

4.7.2. Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт“, която осигурява покритие за смърт и трайна загуба на трудоспособност с лимит до 50 000 лева за едно лице, като важи за настъпили злополуки по време на ползването на пътническите въжени линии в ски зоната на територията на курортен комплекс Пампорово или в ски зоната на територията на град Чепеларе/ Мечи чал, както и по време на превоз с ски шатъл бусове между двете ски зони, съгласно чл. 472, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.

*ЗАБЕЛЕЖКА:

Децата до 7 ненавършени години се считат за застраховани за задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт“, въпреки че за тях не са закупени карти или билети. Те се ползват от застраховките на придружаващите ги лица.

4.7.3. По силата на настоящите общи условия, всяко лице, закупило карта или билет/на което е издадена поименна идентификационна карта от „Пампорово“ АД, за ползването на ски съоръженията в ски зоната на курортен комплекс Пампорово, както и на въжена линия „Мечи чал” в ски зоната на гр. Чепеларе, в момента на закупуването/издаването на лифт картата, се счита, че е приело и е дало съгласието си да бъде застраховано при условията на застраховка “Злополука и помощ при нещастен случай в планината” и на задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт“ на ЗАД "Булстрад ВИГ", определени в предходните точки – т.4.7.1 и т 4.7.2 от  настоящите общи условия, както и че се е запознало и е приело Общите условия на цитираната застраховка, които са поставени на интернет страницата на дружеството www.pamporovo.me, както и на всички каси на лифтовете за продажба на билети и карти за съоръженията и на информационните табла, съгласно закона за туризма и Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите, приета с ПМС №13/26.01.2015 г.

4.8. Лифт картите, издавани от „Пампорово“ АД са персонални. Всяка карта преминала през четеца на системата за контрол на достъпа се идентифицира чрез фотоконтрол със снимката на лицето, което я ползва и ако бъде преотстъпена на друго лице системата ще я отчете като нередовна по смисъла на настоящите Общи условия. Тази карта подлежи на проверка от служителите на „Пампорово“ АД, обслужващи въжените линии и/или служителите на дружества, извършващи частна охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност, с които „Пампорово” АД е сключило договори за охрана, които осъществяват контрол на достъпа до въжените линии.

4.8.1. Картите с валидност над 1 ден са поименни и задължително съдържат име и фамилия и/или снимка на ползвателя. Те се издават и продават само на касите, разположени при началните станции на лифтовете, обслужващи пистите в ски зоната на територията на курортен комплекс Пампорово, в Информационния център в хотел „Перелик”, както и на касата на долна станция на лифт „Мечи чал”, обслужващ ски зоната на територията на град Чепеларе/Мечи чал.

4.9. Сезонна карта за стопанска дейност, се издава и продава на ски училища само след подаване на молба в офиса на Изпълнителния директор на „Пампорово“ АД, а формалното издаване на картите на отделните ски учители от ски училището става на касите при начална станция Студенец и в Информационния център в хотел „Перелик”, при условия, определени в подписан „Договор за продажба и ползване на сезонна карта за стопанска дейност”, между „Пампорово” АД и ски училището, в което ски учителите са наети на трудов договор.

4.10. При закупуване на лифт карти, валидирани на многократен електронен носител с възможност на връщане, се заплаща депозит за същия в размер, определен в Ценоразписа, който се възстановява на ползвателя в момента на връщането на картата на касите, разположени при началните станции на лифтовете, обслужващи пистите в ски зона Пампорово, в Информационния център в хотел „Перелик” както и на касата на долна станция на лифт „Мечи чал”, обслужващ ски зоната на територията на град Чепеларе. „Пампорово” АД не възстановява платени депозити при загубване, кражба, унищожаване на лифт карта(и) или съответния финансов документ (касова бележка), удостоверяващ и съпровождащ подлежащите на това електронни носители.

4.11. Деца, ненавършили 7 години, ползват въжените линии, обслужващи пистите в ски-зоната в к.к. Пампорово безплатно. Ползването на въжените линии от деца ненавършили 7 години се допуска само с пълнолетен придружител, който носи отговорност за безопасността им при транспортиране и се ползват от задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения транспорт“ на пълнолетния му придружител при транспортирането с лифтовото съоръжение.

4.12. Лифт карти за деца, навършили 7 години, но ненавършили 12 години, се издават със срок на валидност определена в т.4.6.2, б. “а“ до б. „д” включително, и се продават на каса и/или чрез картомати по цена за деца, определена в Ценоразписа. За издаване на карта за дете на лица над 10-годишна възраст се изисква представяне на документ, удостоверяващ възрастта – ученическа книжка, ученически бележник, паспорт или друг документ, съдържащ тази информация.

4.13. Лифт карти за деца, навършили 12 години, се издават със срок на валидност, определен в т.4.6.2, б. „а“ - б. „д” включително и се продават на каса и/или чрез картомати по цени за възрастни, определени в Ценоразписа.

4.14. Лифт карти за лица, навършили 75 години, се издават със срок на валидност, определен в т.4.6.2, б. „а“ - б. „д” включително и се продават на каса по цени за деца, навършили 7, но ненавършили 12 годишна възраст, определени в Ценоразписа срещу представяне на документ за самоличност.

4.15. Всяко лице, закупило билет/лифт карта или на което е издадена поименна идентификационна карта е длъжно да пази билета/картата, касовата бележка (в случаи, че картата не е закупена от туроператор) и да я представя за проверка на нейната редовност от оторизираните за това лица.

4.15.1. Оторизирани да извършват проверка на ползваните от туристите билети/ ски карти/ идентификационни карти при подхода към контролно – пропускателната система за въжените линии, са служителите на „Пампорово“ АД, обслужващи въжените линии и/или служителите на дружества, извършващи частна охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност, с които „Пампорово” АД е сключило договори за охрана, които осъществяват контрол на достъпа до въжените линии, а на територията на ски зоната в курортен комплекс Пампорово  и ски зоната на гр. Чепеларе/Мечи чал, оторизирани са ски патрулите. Легитимирането на лицата, имащи право да извършват проверка, става със служебна карта.

4.15.2. За нередовна по смисъла на настоящите общи условия се счита следната лифт карта: детска лифт карта, ползвана от лице, навършило 12 години; поименна лифт карта/ идентификационна карта със снимка, ползвана от лице, различно от лицето, на което е издадена; лифт карта с доказано чрез фотоконтрол от системата за достъп до лифтовите съоръжения, преотстъпване на друго лице, лифт карта с подправен срок на валидност и/или с подправени имена и снимка.

4.16. Всяко лице, закупило билет/ лифт карта или на което е издадена поименна идентификационна карта,  е длъжно при поискване да покаже билета/лифт картата на оторизираните лица за проверка на нейната редовност.

4.17. Забранено е продаването и препродаването на лифт карти, извън касите и картоматите на територията на к.к. Пампорово и на територията на ски зоната на град Чепеларе/Мечи чал.

4.18. Лицата, закупили лифт карти и тези, на които е издадена поименна идентификационна карта, нямат право по каквато и да е причина да ги преотстъпват за ползване или да ги препродават на други лица.

4.19. При констатирани от оторизирани лица нарушения на забраните по предходните т. 4.17 и т. 4.18, преотстъпените/ продадени/препродадени лифт карти се конфискуват и деактивират, за което се съставя констативен протокол. Ако нарушението по предходното изречение е направено от лице - член на семейство, ползващ семейна лифт карта, всички индивидуални пластики (лифт карти), издадени на членовете на семейството се блокират/ деактивират, тъй като семейната лифт карта се счита за една обща лифт карта за всички членове на семейството.

4.20. При установяване на нередовна лифт карта/ билет/ идентификационна карта в момента на преминаването през контролно пропускателната система, нередовната лифт карта/билет се конфискуват и деактивират от служителите на „Пампорово” АД и /или от служителите на дружества, извършващи частна охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност, с които „Пампорово” АД е сключило договори за охрана, които осъществяват контрол на достъпа до въжените линии и на лицето, което я ползва, се отказва достъп до въжените линии.

4.21. При закупуване на целодневна лифт карта в това число еднодневна, двудневна, тридневна, четиридневна, петдневна, шестдневна, седемдневна, осемдневна и деветдневна, за ползване на ски съоръженията (лифтове и влекове) в ски зоната на курортен комплекс Пампорово се дава право за ползване на ски съоръженията (лифт „Мечи чал” и портативен ски влек) в ски зоната на град Чепеларе/ Мечи чал, ако последните работят. Всеки закупил валидна лифт карта за ползване на ски съоръженията (лифтове и влекове) в ски зоната на курортен комплекс Пампорово за съответната дата може да ползва ски шатъл бус по определения маршрут, с обявеното разписание, в рамките на работното време на съоръженията в ски зона Пампорово и ски зона – град Чепеларе/ Мечи чал при спазването на условията по т. 4.2.

V. КОМПЕНСАЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. „Пампорово” АД не носи отговорност, не възстановява стойността на закупените лифт карти и не дължи парични обезщетения в случай, че закупените лифт карти не могат да бъдат ползвани поради следните причини:

5.1.1. Прекъсване на електрозахранването;

5.1.2. Затваряне на ски зоната в курортен комплекс Пампорово и/ или тази в град Чепеларе/Мечи чал поради неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, ураганен вятър, проливен дъжд и други;

5.1.3. Частично затваряне на ски зоната в курортен комплекс Пампорово и/ или тази в град Чепеларе/Мечи чал – отделни ски писти и/или лифтове - за профилактика, по съображения за безопасност или за провеждане на  спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия.

5.1.4. Нарушаване на целостта/повреда на лифт картата, в резултат от неправилно съхранение и експлоатация;

5.1.5. Загуба на лифт картата;

5.1.6. Конфискуване или блокиране на лифт картата при неспазване на някое от настоящите общи условия;

5.1.7. Болест или злополука на притежателя на лифт картата, възникнали по време на ползването й;

5.1.8. Прекратяване ползването на картата преди изтичане на нейната валидност от страна на лицето, което я е закупило, независимо от причината, която налага това;

5.1.9. При невъзможност за установяване на транспортна връзка между ски зоните на курортен комплекс Пампорово и на град Чепеларе/Мечи чал поради затваряне на пътищата по определения маршрут на ски шатъл бусовете поради пътно-транспортни произшествия, аварии, при силен снеговалеж или снегонавяване, заледяване и други обективни, независещи от „Пампорово” АД обстоятелства;

5.1.10. При липса на транспортна връзка между ски зоните на курортен комплекс Пампорово и на град Чепеларе/Мечи чал поради факта, че някоя от двете ски зони е затворена.

5.2. Всякакви оплаквания и рекламации, отнасящи се до услугите по продажба на билети и карти за въжените линии, превозващи пътници, от страна на „Пампорово” АД в ски зоната в курортен комплекс Пампорово и в ски зоната на град Чепеларе/Мечи чал се разглеждат, ако са депозирани в писмена форма в управлението на „Пампорово” АД в хотел Перелик или на касите на лифтовете, най-късно до 24 часа след изтичане на валидността на ски картата.

5.3. При получаване на писмени оплаквания и рекламации в определения в т. 5.2. срок, „Пампорово” АД  ще положи всички възможни усилия да задоволи исканията на клиентите, когато те са основателни.

VI. ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ СПАЗВАНЕТО НА УСТАНОВЕНИЯ В СКИ ЗОНАТА В К. К. ПАМПОРОВО РЕД. СКИ ПАТРУЛ.

6.1. Контролът по спазването на правилата за обществения ред, на установените в настоящите общи условия правила, на правилата за безопасно поведение на туристите в ски-зоната в курортен комплекс Пампорово, както и налагането на предвидените в настоящите общи условия и в приложимото законодателство санкции се извършват от определените със заповеди  от кметовете на община Чепеларе и община Смолян длъжностни лица и от ски патрул. Ски патрулът се състои от служители на „Пампорово” АД, отговарящи на изискванията на чл.25, ал.2 от Наредбата за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в република България (обн. ДВ, бр.9 от 03.02.2015 г., в сила от 1.10.2015 г.), а при необходимост и от представители на органи на МВР (ски полиция).

6.2. Видът на отличителното служебно облекло и на служебната карта, с която ски патрулът се легитимира при изпълнение на служебните си задължения са оповестени на информационните табла и на интернет страницата на „Пампорово” АД, заедно с правилата за обществения ред, правилата за безопасно поведение и настоящите общи условия.

6.3. Ски патрулът има следните задължения:

6.3.1. Да извършва цялостен контрол върху спазването на правилата за осигуряване на обществения ред на ски пистите в ски зоната на к.к. Пампорово, правилата по настоящите общи условия и на правилата за безопасно поведение на туристите, както от ползвателите на ски услугите на територията на ски зоната, така и от обслужващия персонал на „Пампорово” АД на същата територия;

6.3.2. Да контролира и преценява ежедневно, преди отварянето за туристи състоянието на ски пистите и условията за практикуване на снежни спортове в ски зоната на к.к. Пампорово, в т.ч.: условията за проходимост на пистите, годността на приспособленията за сигурност (заграждения, обезопасителни дюшеци и др.), на обозначителните знаци и табели, както и на наличието им на определените за целта места, наличието на нетипични опасности, лавини и свлачища, да подава информация до персонала, обслужващ ски зоната и до ръководството на „Пампорово” АД, при необходимост от предприемане на мерки по обезопасяването на ски пистите чрез замяна на негодни или поставяне на допълнителни предпазни мрежи, дюшеци, знаци и табели и/или чрез  затваряне на ски писти или участъци от тях;

6.3.3. Да контролира и преценява състоянието на ски пистите и условията за практикуване на снежни спортове в ски зоната на к.к. Пампорово в рамките на работното време, да подава информация до  персонала, обслужващ ски зоната и до ръководството на „Пампорово” АД, при необходимост за предприемане на мерки по обезопасяване и/или  затваряне на писти или участъци от тях;

6.3.4. При наличие на инцидент, злополука и/или при опасност да сигнализират незабавно ръководството на „Пампорово” АД и персонала, обслужващ ски зоната  и да дават задължителни указания за поведение на туристите в такава ситуация;

6.3.5. Да оказва помощ на пострадали, като обезопасява мястото на злополуката и изчаква пристигането на медицински лица и спасителен екип.

6.3.6. При получени  сигнали от ПСС, от пострадал и/или от свидетел/и за  настъпили злополуки с туристи на територията на ски зоната в курортен комплекс Пампорово, незабавно да се отправи към мястото на злополуката. След пристигането на мястото на злополуката да състави протокол, удостоверяващ всички факти и обстоятелства, свързани с конкретната злополука (в т.ч. дата, място и час на злополуката, данни за пострадалото лице, кратко описание на злополуката – състояние на пострадалото лице,  получените от него травми, предполагаеми причини за настъпване на злополуката (в т.ч. получената информация от пострадалото лице и/ или от свидетелите, точно описание на мястото на злополуката и конкретното състояние на ски пистата, ако злополуката е настъпила на нея, данни на лицата - свидетели на злополуката). Протоколът се подписва от ски патрулът, от представител на ПСС, а при възможност - от пострадалото лице и/или от свидетелите на злополуката. Протоколите за злополуките се вписват в специален дневник на датата на изготвянето им.

6.3.7. При необходимост, при констатирани нарушения, инциденти и злополуки на територията на ски зоната в к.к. Пампорово да информира незабавно и да търси съдействие от компетентните контролни органи по други закони, включително от органите на МВР.

6.3.8. Да следи и да не допуска ползването на ски пистите и обслужващите ги въжени линии в ски зоната на к. к. Пампорово от лица с неадекватно поведение, във видимо нетрезво състояние и/или под въздействие на упойващи и/или наркотични вещества.

6.3.9. Да следи и да не допуска ползването на ски пистите и обслужващите ги въжени линии в ски зоната на к. к. Пампорово от лица по начин, застрашаващ както собственото им здраве и безопасност, така и здравето и безопасността на останалите туристи.

6.3.10. Да осъществява контролни проверки на случаен принцип в ски зоната на к.к. Пампорово за редовността на използваните лифт карти/ идентификационни карти от използващите ги лица.

6.3.11. Да реагира в рамките на предоставените му от приложимите законови и подзаконови нормативни актове и настоящите общи условия правомощия на всеки  подаден сигнал за нередности от туристи и/ или от служители на дружества, извършващи частна охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност, с които „Пампорово” АД е сключило договори за охрана, осъществяващи охрана и контрол на достъпа до въжените линии.

6.3.12.  Да следи и да не допуска нерегламентирано движение на превозни средства, в т.ч. моторни шейни, АТВ машини и велосипеди по ски пистите в ски зоната на к.к. Пампорово, с изключение на такива, които се използват от „Пампорово” АД, в качеството му на лице по чл.157 ал.1 от Закона за туризма, за обработка на пистите, за осигуряването реда и безопасността по пистите или в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи.

6.3.13. Да следи и да не допуска в ски зоната на к.к. Пампорово нерегламентирано обучение по ски/ сноуборд от страна на лица, чиято лифт карта е без обозначение за ски учител.

6.3.14. Да контролира спазването на правилата за ползване на обслужващите ски пистите въжени линии в ски зоната на к.к. Пампорово от страна на туристите.  

6.3.15. Да извършва проверка след спиране на съоръженията за наличието на изпаднали в затруднение лица на територията на ски зоната в к.к. Пампорово.

6.4. Ски патрулът има следните правомощия при изпълнение на служебните си задължения:

6.4.1. Да отправя предупреждение към лицата, които не спазват правилата за безопасно поведение, правилата за опазване на обществения ред, както и правилата на настоящите общи условия в ски зоната на к.к. Пампорово;

6.4.2. При неизпълнение на отправено предупреждение, да ограничи достъпа на нарушителите до съоръженията, обслужващи ски пистите в ски зоната на к.к. Пампорово чрез конфискуване и  деактивиране на лифт картата или по друг подходящ начин;

6.4.3. При констатиране на ползване на поименна лифт карта/идентификационна карта със снимка от лице, различно от лицето, на което е издадена, както и на лифт карта/идентификационна карта с подправен срок на валидност и/или с подправени имена и снимка, да я конфискува и деактивира.

6.5. При констатиране на нарушения, Ски патрулът:

6.5.1. Конфискува незабавно и деактивира нередовните лифт карти, открити при проверки, както и лифт картите на нарушителите, за което се съставя констативен протокол.

6.5.2. Ограничава ползването на ски зоната от туристи, които системно нарушават тези общи условия, или не спазват инструкциите, давани от персонала, или с действията си застрашават обществената сигурност и нарушават обществения ред.

6.5.3. Всеки ползвател на услуги на територията на ски зоната в к.к. Пампорово е длъжен да оказва съдействие при извършване на проверка от Ски патрула и да се съобразява с предупрежденията и указанията му.  

6.6. При констатиране на нарушения ски патрулът, съвместно с представители на органите на МВР (ски полиция) имат право:

6.6.1. При осъществяване на проверка да изисква за справка документите за самоличност на проверяваните лица.

6.6.2. Да сигнализира незабавно и да търси съдействие от длъжностните лица, определени от кмета на общината, на територията на която нарушението е извършено, за съставяне на акт за установяване на нарушение по предвидения в законодателството ред.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Всеки потребител на услугите на територията на ски зоната в к.к. Пампорово може да подаде сигнал за нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия, на Правилата за осигуряване спазването на обществения ред на ски пистите в ски зоната на к.к. Пампорово, разположени на територията на община Чепеларе и община Смолян и на Правилата за безопасно поведение на туристите в ски зоната на к.к. Пампорово, както и за нередности, злополуки и инциденти на тел: 0309 5 9085 или в управлението на „Пампорово” АД, намиращо се на адрес к.к. Пампорово, хотел Перелик. Планинската спасителна служба при БЧК отговаря на тел. 0309 5 8336 или на тел. 0887100245.

7.2. Всеки потребител на услуги, предоставяни от „Пампорово” АД на територията на ски зоната в к.к. Пампорово може да изпрати имейл със сигнали и запитвания до „Пампорово” АД на следния електронен адрес: marketing@pamporovo.me.

7.3. По силата на настоящите общи условия, всеки потребител на услуги, предоставяни от „Пампорово” АД на територията на ски зоната в к.к. Пампорово, закупил карта или билет или на когото е издадена поименна идентификационна карта от „Пампорово“ АД, за ползването на ски съоръженията, обслужващи ски пистите в ски зоната на  к.к. Пампорово, даваща право на достъп до ски лифта и ски писта Мечи чал, в момента на закупуването/издаването на лифт картата  се счита, че се е запознал, приел е и е дал съгласието да спазва безусловно разпоредбите на настоящите Общи условия, както и Общите условия за ползване на ски лифт и ски писта Мечи чал (ски зоната на гр. Чепеларе – Мечи чал).

7.4. Всеки потребител, на която и да е  услуга, предоставяна от „Пампорово” АД на територията на ски зоната в к.к. Пампорово, който не е съгласен с настоящите Общи условия в тяхната цялост или с отделни разпоредби от тях, има правото на свободна преценка и решение да не ползва предлаганите услуги. В противен случай действа разпоредбата на чл.8.3. по-горе.

7.5. Настоящите Общи Условия са обявени публично на 01.12.2019г. на касите за продажба на лифт карти и билети на територията на к.к. Пампорово, на касите на долна станция на лифт Мечи чал, в Информационния център на „Пампорово” АД, в хотел Перелик и на официалния сайт на „Пампорово” АД www.pamporovo.me

7.6. „Пампорово” АД си запазва правото да променя и допълва настоящите общи условия, като промените влизат в сила по отношение на трети лица от датата на публичното им обявяване на определените в предходната точка места.

7.7. Всякакви спорове, които могат да възникнат във връзка с предоставяните услуги, предмет на настоящите общи условия, както и във връзка с тяхното тълкуване и прилагане, се разрешават чрез преговори. В случай на не постигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд по седалището на „Пампорово” АД. Приложими са разпоредбите на действащото българско законодателство.

Информация за действащите правила и конкретни запитвания по конкретни казуси, може да на мерите на уеб адреса на Пампорово АД - www.pamporovo.me, както и на телефон 0359 3095 85 18 или в управлението на Пампорово АД, намиращо се на адрес к.к. Пампорово, хотел Перелик.

 

Настоящите общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на „Пампорово” АД, обективирано в Протокол от дата: 25.11.2019г., влизат в сила от датата на тяхното приемане, а по отношение на трети лица – от датата на публичното им обявяване.

 

Застраховка

Защита на лични данни

Пампорово АД е администратор на лични данни към КЗП и обработват предоставената персонална информация и информация за транзакции съобразно Закон за защита на личните данни, Закон за електронната търговия и съответващите директиви на ЕП.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кога и каква лична информация се съхранява и обработва от PAMPOROVO.ME и за какво използваме предоставените данни?

За да обезпечаваме и подобряваме електронните услуги към платформата PAMPOROVO.ME и за нуждите на администриране на ресурсите към нея събираме, съхраняваме, използваме и обработваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания.

Когато изпращате запитване за Оферта, Хотел или Ски услуга, или извършвате заявка за поръчка към същите, публикувани в PAMPOROVO.ME Вие се съгласявате Пампорово АД и неговите партньори да съхраняват и обработват личните данни, предоставени от Вас. С изпращане на запитване Вие давате своето съгласие на Пампорово АД да получавате информационни бюлетини за оферти за почивка и екскурзия, информация за дестинации, идеи за пътуване и организирани игри и събития.

 • Обработка на заявки за услуги
 • Осъществяване на връзка при отговор на запитвания, подадени чрез електронните ни форми за контакт
 • Администриране на участие в промо игри с награди
 • Предоставяне на информация за услуги на PAMPOROVO.ME чрез изпращане на търговски съобщения във формата на електронни бюлетини

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителност на личните данни

Ние използваме електронни методи за обработка на лични данни (EDP) с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на услуги и оказване на съдействие на потребителите.

Процесът по обработване на Вашите лични данни, предоставени на PAMPOROVO.ME, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, като PAMPOROVO.ME уважава Вашата лична неприкосновеност.

Индивидуализиране и cookies

Новите технологии ни дават възможност да персонализираме нашата уеб страница за всеки отделен клиент. Cookies представляват текстови файлове, съдържащи информация, която позволява идентификацията на завръщащи се потребители. Cookies се съхраняват локално на използваното от Вас устройство за достъп до PAMPOROVO.ME и не причиняват вреди на Вашата система. В тях не се съдържа персонална иформация/лични данни.

Cookies Ви освобождават от нуждата да въвеждате данни повече от веднъж, улесняват предаването на специфично съдържание и помагат да идентифицираме Вашите предпочитания (най-посещавани секции и катеогрии съдържание, настройки за изглед и ползваемост. Натрупването и анализирането на тази информация ни позволява да подобряваме електронните услуги и цялостното потребителско изживяване, така че те да отговарят максимално близо на Вашите нужди.

Сигурност на личните данни

PAMPOROVO.ME прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Как предпазваме личните данни, които събираме?

Всички данни, които събираме и обработваме са криптирани чрез технология за сигурен пренос на данни SSL (Secure Sockets Layer), най-често прилаган и сигурен метод за пренос на данни в Интернет. Въпреки това ние не носим отговорност за вреди, произтекли от загуба/повреда на запис на данни при пренос, при хардуерни/софтуерни проблеми на трети страни или вследствие от осъществен неправомерен достъп до базите данни към платформата или към трети страни, предоставящи електронни услуги на PAMPOROVO.ME, въпреки прилаганите мерки за сигурност.

SSL (Secure Sockets Layer)

Протоколът SSL (Secure Socket Layers) се използва за защита на данни, които клиентите изпращат на наш фирмен сървър през Интернет. SSL осигурява защитата на информацията по три начина:

 • Предаваните данни се криптират;
 • Осигурява връщането на формуляра с данните само и единствено на сървъра, който първоначално го е изпратил;
 • Проверява дали данните са пълни и непроменени в момента, в който достигнат съответния получател;

Кога PAMPOROVO.ME предоставя лични данни на трети страни?

Сигурността на всички типове потребители и защитата на предоставената информация и транзакции към тях е съществена част от уеб политиките на порталната мрежа PAMPOROVO.ME

Информацията за всички използвани услуги и извършени транзакции е криптирана. Паролата на всеки потребител също се съхранява в криптиран вид и само собственикът й знае точната комбинация от букви/цифри/символи за достъп в порталната мрежа.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на партньори на PAMPOROVO.ME, които предоставят услуги чрез PAMPOROVO.ME, действат като обработващи личните данни лица от името на PAMPOROVO.ME и са поели ангажимента да се съобразяват с всички приложими норми за защита на личните данни. PAMPOROVO.ME се съобразява с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от Вашето лично съгласие по отношение на обработването, извършвано от името на PAMPOROVO.ME, както и че тази информация следва да се третира като конфиденциална.

PAMPOROVO.ME може да разкрие и предостави лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на PAMPOROVO.ME.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СИГУРНОСТ

Услугите онлайн планиране на ваканция, резервация и поръчка на ски услуги се предлагат единствено в/чрез портала PAMPOROVO.ME

Всякакви други ресурси вкл. уебсайтове, сървъри и приложения, които претендират, че осигуряват достъп до или предоставят услуги на портала PAMPOROVO.ME (например извършване на резервации, покупка на лифт карти, наем на екипировка и др. са нелегитимнии и застрашават сигурността на вашия потребителски профил.

Електронни бюлетини, заявки и запитвания по електронна поща

Ако пожелаете, ние или партньорите на PAMPOROVO.ME, които предоставят услуги от наше име, ще Ви изпращаме под формата на електронен бюлетин информация относно широк набор от продукти и услуги или ще насочваме вниманието Ви към специални оферти, които могат да Ви бъдат интересни. Тази информация може да съдържа справки относно специални оферти, нови продукти и нови услуги. Ако вече не проявявате интерес към получаване на подобна информация от нас, можете да се откажете от получаването на електронния бюлетин във всеки един момент, като натиснете (кликнете) върху линка "Отказ от бюлетина", който е достъпен в който и да е от изпратените до Вас електронни бюлетини на PAMPOROVO.ME. След като посочите своя електронен пощенски адрес (email адрес) в менюто "Отказ от бюлетина", ще бъдете премахнати от списъка с получатели на електронния ни бюлетин и повече няма да получавате електронен бюлетин от нас.

Потребителски права

В съответствие с Закона за защита на личните данни и съответстващите директиви на ЕС, имате право на собственост и достъп до данните, които сте предоставили за обработка. С писмено заявление в 30-дневен срок можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им, както и да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация, без възможност за по-нататъшно обработване.

Писменото заявление може да бъде отправено лично (или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно) на посочения адрес за връзка или по електронен път, като е подписано с персонален сертифициран електронен подпис. Можете да премахнете всички записи, съдържащи Ваши лични данни и самостоятелно, чрез деактивация на Вашия потребителски профил в PAMPOROVO.ME.

Адрес за контакт и упражняване на правата, описани по-горе: Пампорово АД, Адрес: к.к. Пампорово, хотел “Орловец”, 4780 Еmail: marketing@pamporovo.me

Промени в правилата за защита на личните данни

Правилата на PAMPOROVO.ME за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от PAMPOROVO.ME с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване на и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени.

При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, PAMPOROVO.ME довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в платформата PAMPOROVO.ME, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите започват да се прилагат при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и PAMPOROVO.ME ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и др., за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.

Връзка с екипа на PAMPOROVO.ME Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение на следния адрес с тема "Защита на личните данни": marketing@pamporovo.me

For reservations hotels Orlovetz***** & Perelik*****, boutique villa Arfa*****

E-mail

marketing@pamporovo.me


Working hours
 • Monday to Friday from 8:30 to 17:30
 • Perelik hotel Office: Every day (during winter season) from 8:30 to 17:30 on +359 700 17 702

Phones

Call center: +359 700 17 702

Mobile:
+359 882 886 440
+359 882 886 419

Information center Pamporovo - Mechi Chal


Email

tic@pamporovo.me


Working hours
 • Monday to Friday from 8:30 to 17:30
 • During winter season every day from 8:30 to 17:30 on +359 700 17 702

Phones

Call center: +359 700 17 702

Mobile:

+359 (0) 882 64 31 00

+359 (0) 884 59 55 93